Sanayi Sektörünün Özel İlan Sitesi

Gizlilik İlkesi Anlaşması

GİZLİLİK İLKESİ ANLAŞMASI

  1. Açıklama

SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.’nin Gizlilik İlkesi gereği olarak belirlediği amaç, kullanıcılarının verilen hizmetlerden güvenli şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla internet sitesini kullanan üyelerin kişisel verilerini korumaktır. İşbu Gizlilik İlkesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Gizlilik İlkesi Anlaşması’nın amacı, SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından yönetilmekte olan www.sanayiden.com adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında üyeleri/kullanıcıları tarafından SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD ŞTİ. ile paylaşılan veya internet sitesinin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Bu anlaşma, siz “ÜYE” ile www.sanayiden.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren SANAYİCİ ÜRÜNLERİ İLAN YAYIN VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. arasında, elektronik mecrada imza yerine kabul edilecek şekilde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anlaşma metninde;

 

 

Site’yi ziyaret ederek veya Üye olarak işbu anlaşmayı okuduğunuzu, tamamen anladığınızı, anlaşmada yer alan ve zaman içinde değişikliğe uğrayabilecek tüm hususları kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi, Site’de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Site’de yer alan her türlü bilgi ve içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan, dilediği zaman ve istediği şekilde değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak ve yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

İşbu anlaşmayı kabul ettiğini beyan ve taahhüt eden Üye/Kullanıcılar Site’de yayınlanan sair anlaşmaların tümüyle bağlıdır.

  1. İşlenen Verilerin Amacı

İşbu Gizlilik İlkesi Anlaşması’nda ve Kurumsal Üyelik Anlaşması’nda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz söz konusu kanun uyarınca belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel veriler,

 

süreçlerine ilişkin her türlü faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Yukarıda sayılan veri kategorilerinin işlenme amaçlarına dair detaylı bilgiler aşağıda mevcuttur.

  1. İşlenen Verilerin İçeriği

Aşağıda SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Gizlilik İlkesi kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Ve 7. Maddeleri çerçevesinde geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleşecektir.

  1. Verilerin Paylaşıldığı Kişi/Kurumlar

SANAYİ ÜRÜNLERİ kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik İlkesi’nde belirtilen hususlar dahilinde ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Ayrıca, 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla  Kullanıcı Ad ve İletişim Bilgileri ile çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel veriler ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin kişisel veri paylaşımı konusundaki yetkileri yurt içi ile sınırlı olmayıp uluslararası düzeydedir.

  1. Verilerin İşlendiği ve Depolandığı Yerler

Elde edilen kişisel veriler yurt içinde ve yurt dışında SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

Gizlilik İlkesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

  1. Üye/Kullanıcıların Kişisel Veriler Üzerindeki Hakları

SANAYİ ÜRÜNLERİ tarafından işlenen veriler üzerinde Üye/Kullanıcının Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır;

·         Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Aşağıda bulunan “Site ile İletişim” maddesinde belirtilmiş olan iletişim kanalı ile kullanıcı, yukarıda izah edilen talepleri Site’ye iletebilecektir. Bu talepler uyarınca SANAYİ ÜRÜNLERİ gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı ya da dijital ortamdan gerçekleştirebilecektir.

Taleplere ilişkin işlemeler için ücret alınmaması esas olmakla birlikte söz konusu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

  1. Kişisel Verileri Saklama Süresi

SANAYİ ÜRÜNLERİ işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

İşbu Site’de yer alan sair anlaşmalardaki “Mücbir Sebep” başlığı altında sayıldığı gibi siteye yönelik herhangi bir siber saldırı vb. bir durumda, kişisel verilerin kaybolması yada silinmesinden Sanayi Ürünleri’nin hukuki ve cezai bakımdan sorumlu tutulamaz .

H.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
 

SANAYİ ÜRÜNLERİ web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel verilerin silinmesi, bu verilerin bir daha erişimi mümkün olmayacak şekilde kaldırılması anlamını taşır. SANAYİ ÜRÜNLERİ veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaktadır. Kişisel verilerin yok edilmesi, bu verilerin hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve yeniden kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise, verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

SANAYİ ÜRÜNLERİ Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

  1. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Gizlilik İlkesi Anlaşması’nı okuduğunuz için teşekkür ederiz. SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Gizlilik İlkesi ile birlikte kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumayı taahhüt etmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmek tarafımızın sorumluluğundadır. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise yönetim tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

SANAYİ ÜRÜNLERİ Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik İlkesi ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Gizlilik İlkesi hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

Belirtelim ki Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi durumunda, SANAYİ ÜRÜNLERİ uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

  1. Gizlilik İlkesi Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

SANAYİ ÜRÜNLERİ işbu Gizlilik İlkesi hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin Gizlilik İlkesi’nde yaptığı güncelleme ve değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Site İle İletişim:

Üye/Kullanıcı, işbu Gizlilik İlkesi Anlaşması’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal  www.sanayiden.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Üye/Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde SANAYİ ÜRÜNLERİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ayrıca SANAYİ ÜRÜNLERİ, üyeler ile irtibata geçmek , üyelere çeşitli tanıtım ve bildirimler yapmak amacıyla belirtilen e-posta adreslerine mail yoluyla telefon numaralarına  sms yoluyla bilgilendirmeler yapabilir.

Üye/Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini de info@sanayiden.com adresine yazılı olarak iletebilir veya 08508400851 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilir. Üye/Kullanıcı ayrıca, Gizlilik İlkesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.