SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

G.T.İ.P Bölüm 7 Fasıl 39 Plastikler Ve Mamulleri; Kauçuk Ve Mamulleri 1.01.0001

G.T.İ.P Bölüm 7  Fasıl 39 Plastikler Ve Mamulleri; Kauçuk Ve Mamulleri
I. İLK ŞEKİLLERDE
39.01
Etilen polimerleri (ilk şekillerde):
3901.10
- Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen:
3901.10.10.00.00
- - Lineer polietilen
- - Diğerleri
3901.10.90.00.11
- - - Alçak yoğunluk polietilen
3901.10.90.00.12
- - - Polietilen kompaundları
3901.10.90.00.19
- - - Diğerleri
3901.20
- Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen:
3901.20.10.00.00
- - Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan,
     - 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum,
     - 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum,
     - 2 mgr./kg. veya daha az krom,
     - 2 mgr./kg. veya daha az demir,
     - 2 mgr./kg. veya daha az nikel,
     - 2 mgr./kg. veya daha az titanyum
      ve
     - 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen
      imaline mahsus)
- - Diğerleri
3901.20.90.00.11
- - - Yüksek yoğunluk polietilen
3901.20.90.00.12
- - - Polietilen kompaundları
3901.20.90.00.19
- - - Diğerleri
3901.30.00.00.00
- Etilen-vinil asetat kopolimerleri
3901.40.00.00.00
- Etilen-alfa-olefin kopolimerleri, özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar
3901.90
- Diğerleri
3901.90.30.00.00
- - Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
- - Diğerleri
3901.90.80.00.11
- - - Etilen propilen kopolimeri
3901.90.80.00.12
- - - Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kompaundlar dahil)
3901.90.80.00.19
- - - Diğerleri
39.02
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):
3902.10
- Polipropilen:
3902.10.00.00.11
- - Polipropilen kompaundları
3902.10.00.00.19
- - Diğerleri
3902.20.00.00.00
- Poliizobutilen
3902.30
- Propilen kopolimerleri:
3902.30.00.00.11
- - Polipropilen kopolimerleri kompaundları
3902.30.00.00.19
- - Diğerleri
3902.90
- Diğerleri:
3902.90.10.00.00
- - Polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.20.00.00
- - Polybut -1- ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az etilen içeren kopolimer veya polybut - 1 - ene ile ağırlık itibariyle % 10 veya daha az polietilen ve/veya ağırlık itibariyle % 25 veya daha az polipropilen karışımı) (bu fasılın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3902.90.90.00.00
- - Diğerleri
39.03
Stiren polimerleri (ilk şekillerde):
- Polistiren:
3903.11.00.00.00
- - Genleşebilen
3903.19.00.00.00
- - Diğerleri
3903.20.00.00.00
- Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri
3903.30.00.00.00
- Akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerleri
3903.90
- Diğerleri:
3903.90.10.00.00
- - Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha fazla)
3903.90.20.00.00
- - Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat % 71'i geçmeyen oranda bromin içeren, bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan)
3903.90.90.00.00
- - Diğerleri
39.04
Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) :
- Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)
3904.10.00.00.11
- - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC)
3904.10.00.00.19
- - Diğerleri
- Diğer poli(vinil klorür):
3904.21.00.00.00
- - Plastifiye edilmemiş PVC
3904.22.00.00.00
- - Plastifiye edilmiş PVC
3904.30.00.00.00
- Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri
3904.40.00.00.00
- Diğer vinil klorür kopolimerleri
3904.50
- Viniliden klorür polimerleri:
3904.50.10.00.00
- - Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde)
3904.50.90.00.00
- - Diğerleri
- Florlu polimerleri:
3904.61.00.00.00
- - Politetrafloretilen (PTFE)
3904.69
- - Diğerleri:
3904.69.10.00.00
- - - Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan )
3904.69.20.00.00
- - - Fluoroelastomer FKM
3904.69.80.00.00
- - - Diğerleri
3904.90.00.00.00
- Diğerleri
39.05
Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde):
- Poli(vinil asetat) :
3905.12.00.00.00
- - Sulu dispersiyon halinde
3905.19.00.00.00
- - Diğerleri
- Vinil asetat kopolimerleri :
3905.21.00.00.00
- - Sulu dispersiyon halinde
3905.29.00.00.00
- - Diğerleri
3905.30.00.00.00
- Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)
- Diğerleri :
3905.91.00.00.00
- - Kopolimerler
3905.99
- - Diğerleri:
3905.99.10.00.00
- - - Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olup, molekül ağırlığı 10 000 veya daha fazla fakat 40 000'i geçmeyen ve ağırlık itibariyle:
     - vinil asetat üzerinden değerlendirildiğinde % 9,5 veya daha fazla fakat % 13'den fazla olmayan asetil grupları içeren ve
     - vinil alkol üzerinden değerlendirildiğinde % 5 veya daha fazla fakat % 6,5'den fazla olmayan hidroksil grupları içeren)
3905.99.90.00.00
- - - Diğerleri
39.06
Akrilik polimerler (ilk şekillerde):
3906.10.00.00.00
- Poli(metil metakrilat)
3906.90
- Diğerleri:
3906.90.10.00.00
- - Poli [N- (3- hidroksiimino -1,1- dimetilbutil) akrilamid]
3906.90.20.00.00
- - 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerinin ağırlık itibariyle N,N-dimetil asetamid'de % 55 veya daha fazla kopolimer içeren çözeltisi
3906.90.30.00.00
- - Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (ağırlık itibariyle % 10 veya fazla fakat % 11'den fazla olmayan 2-etilhekzil akrilat içeren)
3906.90.40.00.00
- - Akrilonitril ile metil akrilat kopolimeri [Polibutadien-akrilonitril (NBR) ile tadil edilmiş]
3906.90.50.00.00
- - Tekstil baskı patlarının imalinde kıvam verici olarak kullanılmaya mahsus akrilik asid ile metil akrilat ve az miktarda diğer monomerleri içeren polimerizasyon ürünü
3906.90.60.00.00
- - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin içermesin) metil akrilat ile etilenin sonda olmayan (non-terminal) ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri
3906.90.90.00.00
- - Diğerleri
39.07
Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliester ler (ilk şekillerde) :
3907.10.00.00.00
- Poliasetaller
- Diğer polieterler:
3907.21.00.00.00
- - Bis(polioksietilen) metilfosfonat
3907.29
- - Diğerleri:
- - - Polieter alkoller:
3907.29.11.00.00
- - - - Polietilen glikoller
3907.29.20.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
3907.29.91.00.00
- - - - 1-Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri
3907.29.99.00.00
- - - - Diğerleri
3907.30.00.00.00
- Epoksi reçineler
3907.40.00.00.00
- Polikarbonatlar
3907.50.00.00.00
- Alkit reçineler
- Poli(etilen tereftalat) :
3907.61.00.00.00
- - 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar
3907.69.00.00.00
- - Diğerleri
3907.70.00.00.00
- Poli(laktik asit)
- Diğer poliesterler:
3907.91
- - Doymamışlar:
3907.91.10.00.00
- - - Sıvı
3907.91.90.00.00
- - - Diğerleri
3907.99
- - Diğerleri :
3907.99.05.00.00
- - - Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri
3907.99.10.00.00
- - - Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat)
- - - Diğerleri:
3907.99.80.00.11
- - - - Doymuş poliester reçineleri
3907.99.80.00.19
- - - - Diğerleri
39.08
Poliamidler (ilk şekillerde):
3908.10
- Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12:
3908.10.00.00.11
- - Kompaundları
3908.10.00.00.19
- - Diğerleri
3908.90.00.00.00
- Diğerleri
39.09
Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde):
3909.10.00.00.00
- Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri
3909.20.00.00.00
- Melamin reçineler
- Diğer amino reçineler:
3909.31.00.00.00
- - Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI)
3909.39.00.00.00
- - Diğerleri
3909.40.00.00.00
- Fenolik reçineler
3909.50
- Poliüretanlar:
3909.50.10.00.00
- - 2,2'- (tert-butilimino) dietanol ve 4,4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat poliüretanın N,N-dimetil asetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
3909.50.90.00.00
- - Diğerleri
3910.00
Silikonlar (ilk şekillerde)
3910.00.00.00.11
- Silikon yağları
3910.00.00.00.12
- Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler
3910.00.00.00.19
- Diğerleri
39.11
Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3911.10.00.00.00
- Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaron-inden reçineleri, politerpenler
3911.20.00.00.00
- Poli(1,3-fenilen metilfosfonat)
3911.90
- Diğerleri:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyon ürünleri (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3911.90.11.00.00
- - - Poli (oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden
-1,4-fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde)
3911.90.13.00.00
- - - Poli (tiyo-1,4-fenilen)
3911.90.19.00.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3911.90.92.00.00
- - - p-Krezol ve divinil benzen kopolimerinin N,N-dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi; Hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri
3911.90.99.00.00
- - - Diğerleri
39.12
Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme yen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
- Selüloz asetatları:
3912.11.00.00.00
- - Plastifiye edilmemiş olanlar
3912.12.00.00.00
- - Plastifiye edilmiş olanlar
3912.20
- Selüloz nitratları (kollodyonlar dahil):
- - Plastifiye edilmemiş olanlar:
- - - Kollodyonlar ve seloidin
3912.20.11.00.11
- - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar
3912.20.11.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3912.20.19.00.11
- - - - % 12,6'dan az oranda azot içeren ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar
3912.20.19.00.19
- - - - Diğerleri
3912.20.90.00.00
- - Plastifiye edilmiş olanlar
- Selüloz eterleri:
3912.31.00.00.00
- - Karboksimetilselüloz ve tuzları
3912.39
- - Diğerleri:
3912.39.20.00.00
- - - Hidroksipropilselüloz
3912.39.85.00.00
- - - Diğerleri
3912.90
- Diğerleri:
3912.90.10.00.00
- - Selüloz esterleri
3912.90.90.00.00
- - Diğerleri
39.13
Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
3913.10.00.00.00
- Aljinik asit, tuzları ve esterleri
3913.90
- Diğerleri:
3913.90.00.10.00
- - Dekstran
3913.90.00.20.00
- - Tabii kauçuğun kimyasal türevleri
3913.90.00.90.00
- - Diğerleri
3914.00.00.00.00
39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)
II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA
39.15
Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:
3915.10.00.00.00
- Etilen polimerlerinden olanlar
3915.20.00.00.00
- Stiren polimerlerinden olanlar
3915.30.00.00.00
- Vinil klorür polimerlerinden olanlar
3915.90
- Diğer plastiklerden olanlar:
- - Propilen polimerlerinden olanlar:
3915.90.11.10.00
- - - Katılma polimerizasyonu ürünleri
3915.90.11.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3915.90.80.00.11
- - - Polietilen tereftalattan (PET) olanlar
3915.90.80.00.12
- - - Polioksimetilenden (POM) olanlar
3915.90.80.00.13
- - - Akrilik polimerlerinden olanlar
3915.90.80.00.14
- - - Polikarbonatlardan olanlar
3915.90.80.00.15
- - - Poliamidlerden olanlar
3915.90.80.00.16
- - - Farklı polimer türlerinden oluşan şişe formundaki ürünler
3915.90.80.00.19
- - - Diğerleri
39.16
Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
3916.10.00.00.00
- Etilen polimerlerinden olanlar
3916.20.00.00.00
- Vinil klorür polimerlerinden olanlar
3916.90
- Diğer plastiklerden olanlar:
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3916.90.10.00.11
- - - Fenoplastlardan olanlar
3916.90.10.00.12
- - - Poliüretanlardan olanlar
3916.90.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3916.90.50.00.11
- - - Akrilik ve metakrilik polimerlerinden,akrilmetakrilik kopolimerlerinden olanlar
3916.90.50.00.12
- - - Politetrafloretilenden olanlar
3916.90.50.00.19
- - - Diğerleri
3916.90.90.00.00
- - Diğerleri
39.17
Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi):
3917.10
- Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları):
3917.10.10.00.00
- - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3917.10.90.00.00
- - Selülozik plastik maddelerden olanlar
- Sert borular ve hortumlar:
3917.21
- - Etilen polimerlerinden olanlar:
3917.21.10.00.00
- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi islenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.21.90.00.00
- - - Diğerleri
3917.22
- - Propilen polimerlerinden olanlar:
3917.22.10.00.00
- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.22.90.00.00
- - - Diğerleri
3917.23
- - Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
3917.23.10.00.00
- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.23.90.00.00
- - - Diğerleri
3917.29
- - Diğer plastiklerden olanlar:
3917.29.00.10.00
- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.29.00.20.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.29.00.30.00
- - - Dikişli borular
3917.29.00.40.00
- - - Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal türevlerinden olanlar
3917.29.00.90.00
- - - Diğerleri
- Diğer borular ve hortumlar:
3917.31
- - Esnek borular ve hortumlar (en az 27,6 MPa'Iık bir basınca dayanabilenler):
3917.31.00.10.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.31.00.20.00
- - - Hava kanalları
3917.31.00.80.00
- - - Diğerleri
3917.32
- - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olmayan):
3917.32.00.10.00
- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzun lukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.32.00.20.00
- - - Sosis,sucuk,salam için suni kılıflar
3917.32.00.30.00
- - - Dikişli borular
3917.32.00.40.00
- - - Hava kanalları
3917.32.00.80.00
- - - Diğerleri
3917.33.00.00.00
- - Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan)
3917.39
- - Diğerleri:
3917.39.00.10.00
- - - Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)
3917.39.00.20.00
- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları takılmış olanlar
3917.39.00.30.00
- - - Dikişli olanlar
3917.39.00.40.00
- - - Hava kanalları
3917.39.00.80.00
- - - Diğerleri
3917.40
- Bağlantı elemanları:
3917.40.00.00.11
- - Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için)
3917.40.00.00.12
- - Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar
3917.40.00.00.19
- - Diğerleri
39.18
Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın) (rulo veya karo şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları:
3918.10
- Vinil klorür polimerlerinden olanlar:
- - Poli (vinil klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnetten oluşanlar
3918.10.10.00.11
- - - PVC yer kaplamaları
3918.10.10.00.12
- - - PVC duvar veya tavan kaplamaları
- - Diğerleri
3918.10.90.00.11
- - - Kalınlığı 5mm'yi geçmeyenler
3918.10.90.00.19
- - - Diğerleri
3918.90.00.00.00
- Diğer plastiklerden olanlar
39.19
Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın):
3919.10
- Genişliği 20 cm.yi geçmeyen rulolar halinde:
- - Yapışkan bantlar (vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış):
3919.10.12.00.00
- - - Poli(vinil klorür) veya polietilenden olanlar
3919.10.15.00.00
- - - Polipropilenden olanlar
3919.10.19.00.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3919.10.80.10.00
- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın)
3919.10.80.20.00
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
3919.10.80.90.00
- - - Diğerleri
3919.90
- Diğerleri
3919.90.20.00.00
- - Yarı iletken waferlerin üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı dairesel cilalama pedleri
- - Diğerleri:
3919.90.80.10.00
- - -Yüzey işleminden daha ileri işlem görmüş dikdörtgen ve kareden başka şekilde kesilmiş olanlar
3919.90.80.20.00
- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın)
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3919.90.80.30.11
- - - - Genişliği 1 metre'yi geçen dijital baskı folyoları
3919.90.80.30.19
- - - - Diğerleri
3919.90.80.90.00
- - - Diğerleri
39.20
Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):
3920.10
- Etilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:
- - - Polietilenden olanlar :
- - - - Özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar:
3920.10.23.00.00
- - - - - Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı 20 mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen)
3920.10.24.00.00
- - - - - Baskılı olmayan Streç film (strech film)
3920.10.25.00.00
- - - - - Diğerleri
3920.10.28.00.00
- - - - Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar
3920.10.40.00.00
- - - Diğerleri
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:
3920.10.81.00.00
- - - Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözünmüş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde (% 15'i geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)]
3920.10.89.00.00
- - - Diğerleri
3920.20
- Propilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:
- - - Bioryente olanlar
3920.20.21.00.11
- - - - Baskılı olanlar
3920.20.21.00.19
- - - - Diğerleri
3920.20.29.00.00
- - - Diğerleri
3920.20.80.00.00
- - Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler
3920.30.00.00.00
- Stiren polimerlerinden olanlar
- Vinilklorür polimerlerinden olanlar:
3920.43
- - Ağırlık itibariyle % 6'dan az olmayan plastifiyan içerenler:
3920.43.10.00.00
- - - Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler
3920.43.90.00.00
- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
3920.49
- - Diğerleri :
3920.49.10.00.00
- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
3920.49.90.00.00
- - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
- Akrilik polimerlerden olanlar:
3920.51.00.00.00
- - Poli(metil metakrilik)ten olanlar
3920.59
- - Diğerleri:
3920.59.10.00.00
- - - Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi geçmeyen film şeklinde)
3920.59.90.00.00
- - - Diğerleri
- Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer poliesterlerden olanlar :
3920.61.00.00.00
- - Polikarbonatlardan olanlar
3920.62
- - Poli(etilen tereftalat)dan olanlar :
- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:
3920.62.12.00.00
- - - - Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için kalınlığı 72 mikrometre veya daha fazla fakat 79 mikrometreyi geçmeyen); Poli(etilen teraftalat) film (fotopolimer baskı levhalarının imali için kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 150 mikrometreyi geçmeyen)
3920.62.19.00.00
- - - - Diğerleri
3920.62.90.00.00
- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçenler
3920.63.00.00.00
- - Doymamış poliesterlerden olanlar
3920.69.00.00.00
- - Diğer poliesterlerden olanlar
- Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:
3920.71.00.00.00
- - Rejenere selülozdan olanlar
3920.73
- - Selüloz asetattan olanlar:
3920.73.10.00.00
- - -Sinemacılık ve fotoğrafçılık için rulo veya şerit halinde filmler
3920.73.80.00.00
- - - Diğerleri
3920.79
- - Diğer selüloz türevlerinden olanlar:
3920.79.10.00.00
- - - Vulkanize liflerden olanlar
3920.79.90.00.00
- - - Diğerleri
- Diğer plastiklerden olanlar:
3920.91.00.00.00
- - Poli(vinil butiral)dan olanlar
3920.92.00.00.00
- - Poliamidlerden olanlar
3920.93.00.00.00
- - Amino reçinelerden olanlar
3920.94.00.00.00
- - Fenolik reçinelerden olanlar
3920.99
- - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3920.99.21.00.00
- - - - Poliimid folyo ve şerit (sıvanmamış veya sadece plastikle sıvanmış ya da kaplanmış)
3920.99.28.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3920.99.52.00.00
- - - - Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlığı 1 mm'yi geçmeyen)
3920.99.53.00.00
- - - - İyon değiştirici membranlar (kloralkali elektrolitik pillerde kullanılmaya mahsus florlanmış plastik malzemeden)
3920.99.59.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
3920.99.90.10.00
- - - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3920.99.90.90.00
- - - - Diğerleri
39.21
Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler:
- Gözenekli olanlar:
3921.11.00.00.00
- - Stiren polimerlerinden olanlar
3921.12.00.00.00
- - Vinilklorür polimerlerinden olanlar
3921.13
- - Poliüretanlardan olanlar :
3921.13.10.00.00
- - - Esnek olanlar
3921.13.90.00.00
- - - Diğerleri
3921.14.00.00.00
- - Rejenere selülozdan olanlar
3921.19
- - Diğer plastiklerden olanlar:
3921.19.00.10.00
- - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3921.19.00.90.00
- - - Diğerleri
3921.90
- Diğerleri
- - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3921.90.10.00.00
- - - Poliesterlerden olanlar
3921.90.30.00.00
- - - Fenolik reçinelerden olanlar
- - - Amino reçinelerden olanlar:
- - - - Tabaka tabaka tertiplenmiş olanlar:
3921.90.41.00.00
- - - - - Yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar
3921.90.43.00.00
- - - - - Diğerleri
3921.90.49.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3921.90.55.00.11
- - - - Poliamidlerden olanlar
3921.90.55.00.12
- - - - Poliüretanlardan olanlar
3921.90.55.00.19
- - - - Diğerleri
- - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar
3921.90.60.00.11
- - - Polietilenden olanlar
3921.90.60.00.12
- - - Polivinil klorürden olanlar
3921.90.60.00.13
- - - Polipropilenden olanlar
3921.90.60.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
3921.90.90.10.00
- - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3921.90.90.90.00
- - - Diğerleri
39.22
Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya:
3922.10
- Banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler ve lavabolar
3922.10.00.00.11
- - Banyo küvetleri
3922.10.00.00.12
- - Duş tekneleri
3922.10.00.00.13
- - Lavabolar
3922.10.00.00.14
- - Eviyeler
3922.20
- Alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları:
3922.20.00.00.11
- - Çocuklar için klozet daraltıcılar
3922.20.00.00.19
- - Diğerleri
3922.90
- Diğerleri :
3922.90.00.10.00
- - Su depoları (donanımlı olsun olmasın)
- - Diğerleri
3922.90.00.90.11
- - - Bideler
3922.90.00.90.12
- - - Sifonlar (Pis su tesisatı için)
3922.90.00.90.19
- - - Diğerleri
39.23
Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri :
3923.10
- Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya:
3923.10.10.00.00
- - Yarı iletken waferler, masklar veya retiküllerin taşınması veya paketlenmesinde kullanılacak şekilde şekil verilmiş veya buna uygun kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya
3923.10.90.00.00
- - Diğerleri
- Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):
3923.21
- - Etilen polimerlerinden olanlar
3923.21.00.00.11
- - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.21.00.00.19
- - - Diğerleri
3923.29
- - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Poli(vinil klorür)den olanlar
3923.29.10.00.11
- - - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.29.10.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3923.29.90.00.11
- - - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.29.90.00.19
- - - - Diğerleri
3923.30
- Damacanalar, şişeler, mataralar ve benzeri eşya:
- - Hacmi 2 litreyi geçmeyenler
3923.30.10.00.11
- - - Katı ilaç şekilleri için kaplar
3923.30.10.00.12
- - - Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar
3923.30.10.00.19
- - - Diğerleri
3923.30.90.00.00
- - Hacmi 2 litreyi geçenler
3923.40
- Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya:
- - Fotoğraf ve sinema filmlerinin veya 85.23 pozisyonlarında belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makaralar, bobinler ve benzeri eşya :
3923.40.10.10.00
- - - Fotoğraf veya sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar
3923.40.10.90.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3923.40.90.00.11
- - - Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar
3923.40.90.00.19
- - - Diğerleri
3923.50
- Tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri:
3923.50.10.00.00
- - Şişeler için kapak ve kapsüller
3923.50.90.00.00
- - Diğerleri
3923.90.00.00.00
- Diğerleri
39.24
Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası :
3924.10
- Sofra ve mutfak eşyası:
- - Silikondan:
3924.10.00.00.21
- - - Biberonlar
3924.10.00.00.22
- - - Alıştırma bardakları
3924.10.00.00.29
- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
3924.10.00.00.31
- - - Biberonlar
3924.10.00.00.32
- - - Alıştırma bardakları
3924.10.00.00.39
- - - Diğerleri
3924.90
- Diğerleri:
3924.90.00.00.11
- - Emzikli biberon başlıkları
3924.90.00.00.13
- - Çöp kovaları
3924.90.00.00.19
- - Diğerleri
39.25
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastik lerden inşaat malzemeleri:
3925.10.00.00.00
- Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar
3925.20.00.00.00
- Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri (1)
3925.30
- Panjurlar, storlar (venedik storları dahil) ve benzeri eşya ve bunların aksam ve parçaları:
3925.30.00.00.11
- - Panjurlar
3925.30.00.00.12
- - Menfezler
3925.30.00.00.19
- - Diğerleri
3925.90
- Diğerleri:
3925.90.10.00.00
- - Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları
3925.90.20.00.00
- - Elektrik devreleri için anahtarlar,borular ve kablo tablaları
3925.90.80.00.00
- - Diğerleri
39.26
Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya:
3926.10.00.00.00
- Okul ve büro malzemeleri
- Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarları(eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil)
3926.20.00.00.11
- - Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan)
3926.20.00.00.19
- - Diğerleri
3926.30.00.00.00
- Mobilya, karoseri veya benzerleri için bağlantı elemanları
3926.40
- Küçük heykeller ve diğer süs eşyası
3926.40.00.00.11
- - Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın)
3926.40.00.00.19
- - Diğerleri
3926.90
- Diğerleri:
3926.90.50.00.00
- - Drenajların girişinde suyun filtre edilmesinde kullanılan delikli ızgara ve benzeri eşya
3926.90.60.00.00
- - Koruyucu yüz siperliği
- - Diğerleri:
3926.90.97.10.00
- - - Korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri
3926.90.97.20.00
- - - Yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı
- - - Diğerleri:
3926.90.97.90.11
- - - - İlaç ölçü kaşıkları
3926.90.97.90.12
- - - - Poliüretandan prezervatifler
3926.90.97.90.14
- - - - Kelepçeler
3926.90.97.90.15
- - - - Fare altlığı (Mouse pad)
3926.90.97.90.16
- - - - Emzikler
3926.90.97.90.17
- - - - Diş kaşıyıcı
3926.90.97.90.18
- - - - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr