SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

Gtip Fasıl 29 Organik Kimyasal Ürünler Kimyasal Elementler 1.01.0001

Gtip Fasıl 29 Organik Kimyasal Ürünler Kimyasal Elementler

 

BÖLÜM 6 KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

FASIL 29 Organik Kimyasal Ürünler

Kimyasal Elementler

 

 

2022 yılı gtip listesi- 2022 yılı g.t.i.p Listesi

 

 

 

 

I. HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ

29.01
Asiklik hidrokarbonlar:
2901.10
- Doymuş:
- - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.10.00.10.11
- - - Bütanlar
2901.10.00.10.19
- - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar
- - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.10.00.90.11
- - - Hekzan
2901.10.00.90.12
- - - Heptan
2901.10.00.90.13
- - - Pentan
2901.10.00.90.19
- - - Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar
- Doymamış:
2901.21
- - Etilen :
2901.21.00.00.11
- - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.21.00.00.19
- - - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.22
- - Propen (propilen) :
2901.22.00.00.11
- - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.22.00.00.19
- - - Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.23.00.00.00
- - Büten (bütilen) ve izomerleri
2901.24.00.00.00
- - 1,3 - Butadien ve izopren
2901.29
- - Diğerleri :
2901.29.00.10.00
- - - Terpenler
- - - Diğerleri
2901.29.00.90.11
- - - - Diğer alkenler (diğer olefinler)
2901.29.00.90.12
- - - - Asetilen
2901.29.00.90.13
- - - - 1,2 Butadien
2901.29.00.90.14
- - - - 3 - Metil - 1,2 - butadien
2901.29.00.90.19
- - - - Diğer alkinler (diğer asetilenler)
29.02
Siklik hidrokarbonlar:
- Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler:
2902.11.00.00.00
- - Siklohekzan
2902.19
- - Diğerleri:
- - - Sikloterpenler :
2902.19.00.00.11
- - - - Pinen
2902.19.00.00.12
- - - - Kamfen
2902.19.00.00.13
- - - - Dipenten (limonen dahil)
2902.19.00.00.19
- - - - Diğer sikloterpenler
- - - Diğerleri :
2902.19.00.00.21
- - - - Siklohekzen
2902.19.00.00.29
- - - - Diğerleri
2902.20.00.00.00
- Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00
- Toluen (toluol):
- Ksilenler (ksiloller):
2902.41.00.00.00
- - o - Ksilen
2902.42.00.00.00
- - m - Ksilen
2902.43.00.00.00
- - p - Ksilen
2902.44.00.00.00
- - Ksilen izomerleri karışımları:
2902.50.00.00.00
- Stiren (vinil benzen)
2902.60.00.00.00
- Etilbenzen
2902.70.00.00.00
- Kümen (izopropil benzen)
2902.90
- Diğerleri:
- - Naftalen ve antrasen :
2902.90.00.11.00
- - - Naftalen
2902.90.00.12.00
- - - Antrasen
- - Difenil ve terfeniller:
2902.90.00.21.00
- - - Difenil
2902.90.00.22.00
- - - Terfeniller
- - Diğerleri :
2902.90.00.91.00
- - - Difenilmetan
2902.90.00.99.00
- - - Diğerleri
29.03
Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
- Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri:
2903.11
- - Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) :
2903.11.00.00.11
- - - Metil klorür
2903.11.00.00.12
- - - Etil klorür
2903.12.00.00.00
- - Diklorometan (metilen klorür)
2903.13.00.00.00
- - Kloroform (triklorometan)
2903.14.00.00.00
- - Karbon tetraklorür
2903.15.00.00.00
- - Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan)
2903.19
- - Diğerleri:
2903.19.00.00.11
- - - Hekzakloretan
2903.19.00.00.19
- - - Diğerleri
- Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri:
2903.21.00.00.00
- - Vinil klorür (kloroetilen)
2903.22.00.00.00
- - Trikloroetilen
2903.23.00.00.00
- - Tetrakloroetilen (perkloroetilen)
2903.29.00.00.00
- - Diğerleri
- Asiklik hidrokarbonların doymuş florlanmış türevleri:
2903.41.00.00.00
- - Triflormetan (HFC-23)
2903.42.00.00.00
- - Diflormetan (HFC-32)
2903.43.00.00.00
- - Flormetan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152), 1,1 - Difloretan (HFC-152a)
2903.44
- - Pentafloretan (HFC-125), 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a), 1,1,2 - trifloretan (HFC-143):
2903.44.00.00.11
- - - Pentafloretan (HFC-125)
2903.44.00.00.12
- - - 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a)
2903.44.00.00.13
- - - 1,1,2 - trifloretan (HFC-143)
2903.45.00.00.00
- - 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) ve 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
2903.46.00.00.00
- - 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan (HFC-236ea), 1,1,1,3,3,3 hekzaflorpropan (HFC-236fa)
2903.47.00.00.00
- - 1,1,1,3,3 - Pentafloropropan (HFC-245fa), 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan (HFC-245ca)
2903.48.00.00.00
- - 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan (HFC-365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 dekaflorpentan (HFC-43-10mee)
2903.49
- - Diğerleri:
2903.49.10.00.00
- - - Diğer Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar, heptaflorpropanlar
- - - Perflorlanmış türevler:
2903.49.30.00.11
- - - - Perfloroetan
2903.49.30.00.12
- - - - Perfloropropan
2903.49.30.00.13
- - - - Perflorobütan
2903.49.30.00.15
- - - - Perfloropentan
2903.49.30.00.16
- - - - Perflorohekzan
2903.49.30.00.17
- - - - Perflorometan
2903.49.30.00.19
- - - - Diğerleri
2903.49.90.00.00
- - - Diğerleri
- Asiklik hidrokarbonların doymamış florlanmış türevleri:
2903.51.00.00.00
- - 2,3,3,3-Tetraflorpropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetraflorpropen (HFO-1234ze) ve (Z)-1,1,1,4,4,4-hekzaflor-2-büten (HFO-1336mzz)
2903.59.00.00.00
- - Diğerleri
- Asiklik hidrokarbonların bromlanmış veya iyodlanmış türevleri:
2903.61.00.00.00
- - Metil bromür (bromometan)
2903.62.00.00.00
- - Etilen dibromür (ISO) (1,2-dibromoetan)
2903.69
- - Diğerleri:
- - - Bromürler:
2903.69.11.00.00
- - - - Dibromometan
- - - - Diğerleri:
2903.69.19.00.11
- - - - - 1,1-Dibromoetan
2903.69.19.00.13
- - - - - Vinilbromür
2903.69.19.00.14
- - - - -Etil bromür
2903.69.19.00.15
- - - - - Bromoform
2903.69.19.00.19
- - - - - Diğerleri
- - - İyodürler:
2903.69.80.00.11
- - - - Metil iyodür
2903.69.80.00.12
- - - - Etil iyodür
2903.69.80.00.13
- - - - Metilen iyodür (diiyod metan)
2903.69.80.00.14
- - - - İyodoform
2903.69.80.00.18
- - - - Diğer iyodlular
- İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri:
2903.71.00.00.00
- - Klorodiflorometan (HCFC-22)
2903.72.00.00.00
- - Diklorotrifloroetanlar (HCFC-123)
2903.73.00.00.00
- - Diklorofloroetanlar (HCFC-141, 141b)
2903.74.00.00.00
- - Klorodifloroetanlar (HCFC-142, 142b)
2903.75.00.00.00
- - Dikloropentafloropropanlar (HCFC-225, 225ca, 225cb)
2903.76
- - Bromoklorodiflorometan (Halon-1211), bromotriflorometan (Halon-1301) ve dibromotetrafloroetan (Halon-2402):
2903.76.10.00.00
- - - Bromoklorodiflorometan (Halon-1211)
2903.76.20.00.00
- - - Bromotriflorometan (Halon-1301)
2903.76.90.00.00
- - - Dibromotetrafloroetanlar (Halon-2402)
2903.77
- - Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş):
2903.77.60.00.00
- - - Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00
- - - Diğerleri
2903.78.00.00.00
- - Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79
- - Diğerleri:
- - - Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle halojenlenmiş olanlar:
2903.79.30.00.11
- - - - Flordiklormetan
2903.79.30.00.13
- - - - Klorflormetan
2903.79.30.00.14
- - - - Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.15
- - - - Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.17
- - - - Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.18
- - - - Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.21
- - - - Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.22
- - - - Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.25
- - - - Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.26
- - - - Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.27
- - - - Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.28
- - - - Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.31
- - - - Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.33
- - - - Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.34
- - - - Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.35
- - - - Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.36
- - - - Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.37
- - - - Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.38
- - - - Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.41
- - - - Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.42
- - - - Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.43
- - - - Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.44
- - - - Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.45
- - - - Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.46
- - - - Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.47
- - - - Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.48
- - - - Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.51
- - - - Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.52
- - - - Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.53
- - - - Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen (HCFC-1233zd)
2903.79.30.00.54
- - - - 2-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf)
2903.79.30.00.59
- - - - Diğerleri
2903.79.80.00.00
- - - Diğerleri
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.81
- -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN):
2903.81.00.00.11
- - - Lindan (ISO)
2903.81.00.00.13
- - - HCH ( %99'dan az gama izomer içerenler)
2903.81.00.00.19
- - - Diğerleri
2903.82.00.00.00
- - Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)
2903.83.00.00.00
- - Mirex (ISO)
2903.89
- - Diğerleri:
2903.89.10.00.00
- - - 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan
- - - Diğerleri:
2903.89.80.00.11
- - - - Perflorosiklobütan
2903.89.80.00.12
- - - - Perflorosiklopropan
2903.89.80.00.19
- - - - Diğerleri
- Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.91
- - Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen:
2903.91.00.00.11
- - - Klorbenzen
2903.91.00.00.12
- - - o-diklorbenzen
2903.91.00.00.13
- - - p-diklorbenzen
2903.92
- - Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro2,2- bis (p- klorofenil)etan)
2903.92.00.10.00
- - - DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan]
- - - Diğerleri :
2903.92.00.90.11
- - - - Hekzaklorbenzen
2903.92.00.90.19
- - - - Diğerleri
2903.93.00.00.00
- - Pentaklorobenzen (ISO)
2903.94.00.00.00
- - Hekzabromobifeniller
- - Diğerleri:
2903.99.10.00.00
- - - 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen
- - - Diğerleri
2903.99.80.00.11
- - - - Benzil klorür
2903.99.80.00.12
- - - - Benzal klorür
2903.99.80.00.13
- - - - Klor naftalenler
2903.99.80.00.14
- - - - m-diklorbenzen
2903.99.80.00.15
- - - - Polibromlanmış difeniller
2903.99.80.00.16
- - - - Monometil-dibromo-difenil metan
2903.99.80.00.17
- - - - Monometil-diklor-difenil metan
2903.99.80.00.18
- - - - Monometil-tetraklor-difenil metan
2903.99.80.00.19
- - - - Polibrominated biphenyls (PBB)
2903.99.80.00.21
- - - - Polichlorinated terphenyls (PCT)
2903.99.80.00.22
- - - - Polichlorinated biphenyls (PCB)
2903.99.80.00.29
- - - - Diğerleri
29.04
Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevtürevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):
2904.10
- Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil esterleri
2904.10.00.00.11
- - Benzensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.13
- - Ksilensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.14
- - Alfa-naftil sülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.15
- - Beta-naftil sülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.16
- - 2,2-Dinaftilmetan-3,3-disülfonik asit ve tuzları
2904.10.00.00.17
- - Metansülfonil klorür (mesil klorür)
2904.10.00.00.21
- - p-toluensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.22
- - Diğer toluensülfonik asitler ve tuzları
2904.10.00.00.29
- - Diğerleri
2904.20
- Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri:
2904.20.00.00.11
- - 5-Tert-bütil-2,4,6-trinitrometaksilen (ksilen miski)
2904.20.00.00.12
- - Nitrobenzen
2904.20.00.00.13
- - Dinitrobenzenler
2904.20.00.00.14
- - Nitrotoluenler
2904.20.00.00.15
- - 2,4 Dinitrotoluen
2904.20.00.00.16
- - Nitroksilenler
2904.20.00.00.17
- - Nitronaftalenler
2904.20.00.00.18
- - 3-Tert-bütil-2,6-dinitro-p-simen (simen miski)
2904.20.00.00.21
- - Nitrometan
2904.20.00.00.22
- - Nitroetan
2904.20.00.00.23
- - 2,4,6 trinitrotoluen (TNT)
2904.20.00.00.24
- - Dinitronaftalenler
2904.20.00.00.25
- - 4-Nitrobiphenyl
2904.20.00.00.26
- - 1-Phenyl-2-nitropropene
2904.20.00.00.28
- - Diğerleri
- Perflorooktan sülfonik asit, bunların tuzları ve perflorooktan sülfonil florid :
2904.31.00.00.00
- - Perflorooktan sülfonik asit
2904.32.00.00.00
- - Amonyum perflorooktan sülfonat
2904.33.00.00.00
- - Lityum perflorooktan sülfonat
2904.34.00.00.00
- - Potasyum perflorooktan sülfonat
2904.35.00.00.00
- - Perflorooktan sülfonik asitin diğer tuzları
2904.36.00.00.00
- - Perflorooktan sülfonil florid
- Diğerleri:
2904.91.00.00.00
- - Trikloronitrometan (klor pikrin)
- - Diğerleri:
- - - Sülfohalojenlenmiş türevler
2904.99.00.00.11
- - - - p-Toluensülfonil klorür (tos-Cl)
2904.99.00.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
2904.99.00.00.21
- - - - Pentaklornitrobenzen (PCNB)
2904.99.00.00.22
- - - - Nitrozobenzen
2904.99.00.00.23
- - - - Nitrozotoluenler
2904.99.00.00.24
- - - - Klornitrometan
2904.99.00.00.25
- - - - Klornitrobenzenler
2904.99.00.00.26
- - - - Klornitrotoluenler
2904.99.00.00.27
- - - - Nitrobenzensülfonik asitler
2904.99.00.00.28
- - - - Dietilenbenzensülfonik asitler
2904.99.00.00.31
- - - - Nitrotoluensülfonik asitler
2904.99.00.00.32
- - - - Dietilnitrotoluensülfonik asitler
2904.99.00.00.33
- - - - Dikloretil-3-nitrofenilsülfon
2904.99.00.00.34
- - - - Quintozene
2904.99.00.00.35
- - - - Tecnazene
2904.99.00.00.39
- - - - Diğerleri
II. ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.05
Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Doymuş monohidrik alkoller:
2905.11
- - Metanol (metil alkol) :
- - - Saf metil alkol
2905.11.00.10.11
- - - - Dökme olanlar
2905.11.00.10.12
- - - - Ambalajlı olanlar
- - - Saf olmayan metil alkol (teknik)
2905.11.00.20.11
- - - - Dökme olanlar
2905.11.00.20.12
- - - - Ambalajlı olanlar
2905.12
- - Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol)
2905.12.00.00.11
- - - Propil alkol
2905.12.00.00.12
- - - İzopropil alkol
2905.13.00.00.00
- - Butan-1-ol (n-butil alkol)
2905.14
- - Diğer butanoller:
2905.14.10.00.00
- - - 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol)
- - - Diğerleri
2905.14.90.00.11
- - - - İzobütil alkol
2905.14.90.00.12
- - - - Sekonder bütil alkol
2905.16
- - Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri:
2905.16.20.00.00
- - - Oktan - 2- ol
- - - Diğerleri
2905.16.85.00.11
- - - - İzooktanol
2905.16.85.00.19
- - - - Diğerleri
2905.17
- - Dodekan-1-ol (lauril alkol), hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol):
2905.17.00.10.00
- - - Dodekan-1-ol (lauril alkol)
- - - hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol)
2905.17.00.20.11
- - - - Setil alkol
2905.17.00.20.12
- - - - Stearil alkol
2905.19
- - Diğerleri:
- - - Metal alkoksitler
2905.19.00.10.11
- - - - Sodyum metoksit
2905.19.00.10.12
- - - - Sodyum etoksit
2905.19.00.10.13
- - - - Aluminyum izopropoksit
2905.19.00.10.19
- - - - Diğer metal alkoksitler
- - - Diğerleri
2905.19.00.90.11
- - - - Desil alkol
2905.19.00.90.12
- - - - İzodesil alkol
2905.19.00.90.13
- - - - Nonil alkol
2905.19.00.90.14
- - - - İzononil alkol
2905.19.00.90.15
- - - - 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol)
2905.19.00.90.16
- - - - Pentanol (amil alkol) ve izomerleri
2905.19.00.90.18
- - - - Diğer doymuş monohidrik alkoller
2905.22
- - Asiklik terpen alkoller:
- Doymamış monohidrik alkoller:
- - - Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol:
2905.22.00.00.11
- - - - Geraniol
2905.22.00.00.12
- - - - Nerol
2905.22.00.00.13
- - - - Sitronelol
2905.22.00.00.14
- - - - Linalol
2905.22.00.00.15
- - - - Rodinol
- - - Diğerleri:
2905.22.00.00.21
- - - - Fitol
2905.22.00.00.29
- - - - Diğerleri
2905.29
- - Diğerleri:
2905.29.10.00.00
- - - Alil alkol (propenol)
- - - Diğerleri :
2905.29.90.10.00
- - - - Metal alkoksitleri
2905.29.90.90.00
- - - - Diğerleri
- Dioller:
2905.31.00.00.00
- - Etilen glikol (etandiol)
2905.32.00.00.00
- - Propilen glikol (propan-1,2-diol)
2905.39
- - Diğerleri:
2905.39.20.00.00
- - - Bütan - 1,3-diol
- - - Bütan-1,4-diol:
2905.39.26.00.00
- - - - Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Bütan - 1,4-diol veya tetrametil glikol (1,4-bütandiol)
2905.39.28.00.00
- - - - Diğerleri
2905.39.30.00.00
- - - 2,4,7,9 - tetrametildec - 5 - yne - 4,7 - diol
- - - Diğerleri :
2905.39.95.10.00
- - - - Metal dialkoksitleri
- - - - Diğerleri
2905.39.95.90.11
- - - - - Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol)
2905.39.95.90.19
- - - - - Diğerleri
- Diğer polihidrik alkoller:
2905.41.00.00.00
- - 2 -Etil -2 -(hidroksimetil) propan -1,3 -diol (trimetilolpropan)
2905.42.00.00.00
- - Pentaeritritol (pentaeritrit)
2905.43.00.00.00
- - Mannitol
2905.44
- - D -glusitol (sorbitol):
- - - Sulu çözelti halinde:
2905.44.11.00.00
- - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler
2905.44.19.00.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
2905.44.91.00.00
- - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler
2905.44.99.00.00
- - - - Diğerleri
2905.45.00.00.00
- - Gliserol
2905.49
- - Diğerleri:
2905.49.00.10.00
- - - Metal polialkoksitler
- - - Diğerleri:
2905.49.00.90.10
- - - - Ksilitol
2905.49.00.90.90
- - - - Diğerleri
- Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2905.51.00.00.00
- - Etiklorvinol (INN)
2905.59
- - Diğerleri:
2905.59.91.00.00
- - - 2,2-bis(bromometil)propandiol
- - - Diğerleri:
2905.59.98.10.00
- - - - Kloralhidrat
- - - - Diğerleri
- - - - - Monohidrik alkollere ait oIanlar:
2905.59.98.90.11
- - - - - - Triklor-tersiyer-bütil alkol
2905.59.98.90.12
- - - - - - 2,2,3,3,3-pentafloropropanol
2905.59.98.90.13
- - - - - - Bis(triflorometil)-metanol
2905.59.98.90.19
- - - - - - Diğerleri
2905.59.98.90.99
- - - - - Diğerleri
29.06
Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:
2906.11.00.00.00
- - Mentol
2906.12
- - Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekza noller
2906.12.00.00.11
- - - Siklohekzanol
2906.12.00.00.12
- - - Metilsiklohekzanoller
2906.12.00.00.13
- - - Dimetilsiklohekzanoller
2906.13
- - Steroller ve inositoller :
2906.13.10.00.00
- - - Steroller
2906.13.90.00.00
- - - İnositoller
2906.19
- - Diğerleri
- - - Terpin, terpinhidrat (terpinol) ve terpineoller
2906.19.00.10.11
- - - - Terpin
2906.19.00.10.12
- - - - Terpinhidrat (terpinol)
2906.19.00.10.13
- - - - Terpineoller
- - - Borneol, izoborneol, santalol
2906.19.00.20.11
- - - - Borneol (borneo kafurusu)
2906.19.00.20.12
- - - - İzoborneol
2906.19.00.20.13
- - - - Santalol
2906.19.00.90.00
- - - Diğerleri
- Aromatik:
2906.21.00.00.00
- - Benzil alkol
2906.29
- - Diğerleri:
- - - Feniletil alkol, fenilpropil alkol ve tarçın alkol (sinnamil alkol)
2906.29.00.10.11
- - - - Feniletil alkol ( 2-fenil etanol)
2906.29.00.10.12
- - - - Fenilpropil alkol ( 3-fenil propanol)
2906.29.00.10.13
- - - - Tarçın alkol (sinnamil alkol)
- - - Diğerleri :
2906.29.00.90.11
- - - - Difenilmetanol ( difenilkarbinol, benzhidrol)
2906.29.00.90.12
- - - - Trifenilmetanol ( trifenilkarbinol)
2906.29.00.90.19
- - - - Diğerleri
III. FENOLLER, FENOL-ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.07
Fenoller; fenol-alkoller:
- Monofenoller:
2907.11
- - Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları :
2907.11.00.10.00
- - - Fenol (hidroksibenzen,fenik asit)
2907.11.00.20.00
- - - Fenol tuzları
2907.12
- - Krezoller ve tuzları
2907.12.00.10.00
- - - Krezoller
2907.12.00.20.00
- - - Krezollerin tuzları
2907.13
- - Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri; bunların tuzları
2907.13.00.00.11
- - - Oktilfenol ve izomerleri
2907.13.00.00.12
- - - Nonilfenol ve izomerleri
2907.13.00.00.19
- - - Diğerleri
2907.15
- - Naftoller ve tuzları :
2907.15.10.00.00
- - - 1 - Naftol (Alfa naftol)
- - - Diğerleri:
2907.15.90.10.00
- - - - Beta naftol
- - - - Alfa naftol ve beta naftollerin tuzları
2907.15.90.20.11
- - - - - Alfa naftol tuzları
2907.15.90.20.12
- - - - - Beta naftol tuzları
2907.19
- - Diğerleri:
2907.19.10.00.00
- - - Ksilenoller ve tuzları
- - - Diğerleri
2907.19.90.10.00
- - - -Timol
- - - -Diğerleri
2907.19.90.90.11
- - - - -Karvakrol
2907.19.90.90.19
- - - - -Diğerleri
- Polifenoller; fenol alkoller:
2907.21
- - Rezorsinol ve tuzları :
2907.21.00.10.00
- - - Rezorsinol
2907.21.00.20.00
- - - Rezorsinol tuzları
2907.22
- - Hidrokinon (kinol) ve tuzları :
2907.22.00.10.00
- - - Hidrokinon
2907.22.00.90.00
- - - Diğerleri
2907.23
- - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları
2907.23.00.00.11
- - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan)
2907.23.00.00.19
- - - Diğerleri
2907.29.00
- - Diğerleri:
- - - Pirokatekol (pirokatein),hekzilrezorsinol,heptilrezorsinol,floroglisinol
2907.29.00.10.11
- - - - Pirokatekol
2907.29.00.10.12
- - - - Hekzilrezorsinol
2907.29.00.10.13
- - - - Heptilrezorsinol
2907.29.00.10.14
- - - - Floroglisinol
2907.29.00.20.00
- - - Salisilik alkol (salijenin)
- - - Diğerleri
2907.29.00.80.11
- - - - Pirogallol
2907.29.00.80.12
- - - - 2,5-Dimetilhidroksikinon (2,5-dimetil-kinon)
2907.29.00.80.13
- - - - Dihidroksinaftalenler
2907.29.00.80.14
- - - - Dihidroksinaftalenlerin tuzları
2907.29.00.80.19
- - - - Diğer polifenoller ve tuzları
29.08
Fenollerin veya fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Sadece halojenli ikameleri ve bunların tuzlarını içeren türevler:
2908.11.00.00.00
- - Pentaklorofenol (ISO)
2908.19
- - Diğerleri:
- - - Bizmut tribromfenol ve p-Klor-m-krezol
2908.19.00.10.11
- - - - Bizmut tribromfenol
2908.19.00.10.12
- - - -P-Klor-m-krezol
- - - Diğerleri :
2908.19.00.90.11
- - - -o-Klorfenol
2908.19.00.90.12
- - - - m-Klorfenol
2908.19.00.90.13
- - - - p-Klorfenol
2908.19.00.90.14
- - - -Klorhidrokinon
2908.19.00.90.15
- - - - Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri
2908.19.00.90.19
- - - -Diğerleri
- Diğerleri :
2908.91.00.00.00
- - Dinoseb (ISO) ve tuzları
2908.92.00.00.00
- - 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları
2908.99
- - Diğerleri:
- - - Trinitrofenol (pikrik asit) ve mononitrofenol
2908.99.00.10.11
- - - - Trinitrofenol (pikrik asit)
2908.99.00.10.12
- - - - Mononitrofenol
- - - Diğerleri:
2908.99.00.90.12
- - - - Diğer dinitro-o-krezoller
2908.99.00.90.13
- - - - Trinitroksilenoller
2908.99.00.90.14
- - - - Nitrozonaftoller
2908.99.00.90.15
- - - - Nitrozofenoller
2908.99.00.90.16
- - - - Dinoterb
2908.99.00.90.17
- - - - Diğer dinitrofenoller
2908.99.00.90.29
- - - - Diğerleri
IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER, KETON PEROKSİTLER, ÜÇ HALKALI EPOKSİTLER, ASETALLER VE YARI ASETALLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.09
Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, asetal ve yarı asetal peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.11.00.00.00
- - Dietil eter (eter)
2909.19
- - Diğerleri
2909.19.10.00.00
- - - Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE)
- - - Diğerleri
2909.19.90.00.11
- - - - Diizopropil eter
2909.19.90.00.12
- - - - Dibütil eter
2909.19.90.00.13
- - - - Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
2909.19.90.00.14
- - - - Diflorometil triflorometil eter (HFE-125)
2909.19.90.00.15
- - - - bis(diflorometil) eter (HFE-134)
2909.19.90.00.16
- - - - Metil triflorometil eter (HFE-143a)
2909.19.90.00.17
- - - - İzofloran (HFE-235da2)
2909.19.90.00.18
- - - - Metil pentafloroetil eter (HFE-245cb2)
2909.19.90.00.20
- - - - 2,2-difloroetil triflorometil eter (HFE-245fa2)
2909.19.90.00.21
- - - - 1,1,2,2-tetrafloro-1-metoksi etan (HFE-254cb2)
2909.19.90.00.22
- - - - 1,1,1,2,2,3,3-heptafloro-3-metoksipropan (HFE-347mcc3)
2909.19.90.00.23
- - - - 1,1,2,2-tetrafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-347pcf2)
2909.19.90.00.24
- - - - 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356pcc3)
2909.19.90.00.25
- - - - 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafloro-4-metoksibütan (HFE-449sl)
2909.19.90.00.26
- - - - 1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonaflorobütan etil nonaflorobütil eter (HFE-569sf2)
2909.19.90.00.27
- - - - 1,2-bis(diflorometoksi)-1,1,2,2-tetrafloro etan (HFE-338pcc13)
2909.19.90.00.28
- - - - 1,1,1,2,3,3,3-heptafloro-2-metoksipropan (HFE-347mmy1)
2909.19.90.00.30
- - - - 1,2,2,2-tetrafloroetil triflorometil eter (HFE-227ea)
2909.19.90.00.31
- - - - Desflurane (HFE-236ea2)
2909.19.90.00.32
- - - - 2,2,2-trifloroetil triflorometil eter (HFE-236fa)
2909.19.90.00.33
- - - - Diflorometil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-245fa1)
2909.19.90.00.34
- - - - 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil triflorometil eter (HFE-329mcc2)
2909.19.90.00.35
- - - - Pentafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-338mcf2)
2909.19.90.00.36
- - - - Diflorometil 1,1,1,3,3,3-hekzafuoropropan-2-yl eter (HFE-338mmz1)
2909.19.90.00.37
- - - - 1,1,2,3,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356mec3)
2909.19.90.00.38
- - - - 1,1,1,3,3,3-hekzafloropropan-2-yl metil eter (HFE-356mm1)
2909.19.90.00.40
- - - - Diflorometil 2,2,3,3-tetrafloropropil eter (HFE-356pcf3)
2909.19.90.00.41
- - - - Metil 2,2,3,3,3-pentafloropropil eter (HFE-365mcf3)
2909.19.90.00.42
- - - - Etil 1,1,2,2-tetrafloroetil eter (HFE-374pc2)
2909.19.90.00.49
- - - - Diğerleri
2909.20
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2909.20.00.00.11
- - Diklordietil eter
2909.20.00.00.19
- - Diğerleri
2909.30
- Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.30.10.00.00
- - Difenil eter
- - Bromlu türevler :
2909.30.31.00.00
- - - Pentabromdifenil eter;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6- bis (pentabrom fenoksi) benzen
2909.30.35.00.00
- - - 1,2 - Bis (2,4,6 - Tribromofenoksi) etan [Akrilonitril - bütadien stiren (ABS) imaline mahsus]
2909.30.38.00.00
- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
2909.30.90.10.00
- - - Anetol (p-propenilanisol)
2909.30.90.20.00
- - - 2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski)
- - - Diğerleri
2909.30.90.90.11
- - - - Dibenzil eter
2909.30.90.90.12
- - - - Anisol (metil-fenil eter)
2909.30.90.90.13
- - - - Nerolin
2909.30.90.90.14
- - - - Nitrofen
2909.30.90.90.18
- - - - Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri
- Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.41.00.00.00
- - 2,2' -oksidietanol (dietilen glikol, digol)
2909.43
- - Etilen glikol veya dietilen glikolün monobütil eterleri
2909.43.00.00.11
- - - Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol)
2909.43.00.00.12
- - - Dietilen glikolünmonobütil eterleri
2909.44
- - Etilen glikol veya dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri
2909.44.00.00.11
- - - Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol)
2909.44.00.00.12
- - - Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri
2909.44.00.00.19
- - - Diğerleri
2909.49
- - Diğerleri:
2909.49.11.00.00
- - - 2 - (2 - Kloroetoksi) etanol
- - - Diğerleri
2909.49.80.10.00
- - - - Anisil alkol
- - - - Diğerleri
2909.49.80.90.11
- - - - - Trietilen glikol
2909.49.80.90.12
- - - - - Tetrametilen glikol
2909.49.80.90.19
- - - - - Diğerleri
2909.50
- Eter -fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.50.00.10.00
- - Öjenol, izoöjenol
2909.50.00.20.00
- - Gliserin gayakol
2909.50.00.30.00
- - Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol)
2909.50.00.90.00
- - Diğerleri
2909.60
- Alkol peroksitler, eter peroksitler, asetal ve yarı asetal peroksitler, keton peroksitler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2909.60.10.00.00
- - Asetal ve yarı asetal peroksitler
- - Diğerleri:
2909.60.90.00.11
- - - Bütil peroksit
2909.60.90.00.12
- - - Metil etil keton peroksit
2909.60.90.00.13
- - - Dikumil peroksit
2909.60.90.00.19
- - - Diğerleri
29.10
Üç halkalı epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan mış veya nitrozolanmış türevleri:
2910.10.00.00.00
- Oksiran (etilen oksit)
2910.20.00.00.00
- metiloksiran (propilen oksit)
2910.30.00.00.00
- 1 -klor -2,3 -epoksipropan (epiklorohidrin)
2910.40.00.00.00
- Dieldrin (ISO,INN)
2910.50.00.00.00
- Endrin (ISO)
2910.90.00.00.00
- Diğerleri
2911.00
Asetaller ve yarı -asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
- Metilal, dimetil asetal, dietil asetal
2911.00.00.10.11
- - Metilal
2911.00.00.10.12
- - Dimetil asetal
2911.00.00.10.13
- - Dietil asetal
- Diğerleri:
2911.00.00.90.11
- - bis(diflorometoksi) (difloro) metan (HFE-236ca12)
2911.00.00.90.19
- - Diğerleri
V. ALDEHİT FONKSİYONLU BİLEŞİKLER
29.12
Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit:
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler:
2912.11.00.00.00
- - Metanal (formaldehit)
2912.12.00.00.00
- - Etanal (asetaldehit)
2912.19
- - Diğerleri :
- - - Sitral, sitronelal
2912.19.00.10.11
- - - - Sitral
2912.19.00.10.12
- - - - Sitronelal
- - - Diğerleri
2912.19.00.90.11
- - - - Akrolein (2-propenal)
2912.19.00.90.12
- - - - Krotonaldehit (2-bütenal)
2912.19.00.90.13
- - - - Metakrolein (2-metil, 2-propenal)
2912.19.00.90.14
- - - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklik aldehitler:
2912.21.00.00.00
- - Benzaldehit
2912.29
- - Diğerleri:
- - - Tarçın aldehit (sinamikaldehit),alfa-amil-tarçın aldehit,fenilasetaldehit
2912.29.00.10.11
- - - - Tarçın aldehit
2912.29.00.10.12
- - - - Alfa-amil-tarçın aldehit
2912.29.00.10.13
- - - - Fenilasetaldehit
- - - Diğerleri
2912.29.00.90.11
- - - - Safranal
2912.29.00.90.12
- - - - Siklostraller
2912.29.00.90.19
- - - - Diğerleri
- Aldehit alkoller, Aldehit -eterler, aldehit -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan aldehitler:
2912.41.00.00.00
- - Vanilin (4 -hidroksi -3 -metoksibenzaldehit)
2912.42.00.00.00
- - Etil vanilin (3 -etoksi -4 -hidroksibenzaldehit)
2912.49
- - Diğerleri :
- - - Salisilaldehit, anisaldehit
2912.49.00.10.11
- - - - Salisilaldehit
2912.49.00.10.12
- - - - Anisaldehit
- - - Diğerleri
- - - - Aldehit alkoller :
2912.49.00.20.00
- - - - - Hidroksisitronelal
- - - - - Diğerleri:
2912.49.00.30.11
- - - - - - Aldol
2912.49.00.30.12
- - - - - - Glikolaldehit
2912.49.00.30.19
- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
2912.49.00.90.11
- - - - - Protokateşikaldehit (3,4-dihidroksibenzaldehit)
2912.49.00.90.19
- - - - - Diğerleri
2912.50
- Aldehitlerin siklik polimerleri
2912.50.00.00.11
- - Trioksan (trioksi metilen)
2912.50.00.00.12
- - Paraldehit
2912.50.00.00.13
- - Metaldehit (kristal veya toz halinde)
2912.50.00.00.19
- - Diğerleri
2912.60.00.00.00
- Paraformaldehit
2913.00
29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2913.00.00.10.00
- Kloral (triklorasetaldehit)
- Diğerleri
2913.00.00.90.11
- - 2-Nitrobenzaldehit
2913.00.00.90.19
- - Diğerleri
VI. KETON FONKSİYONLU VEYA KİNON FONKSİYONLU BİLEŞİKLER
29.14
Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri :
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar:
2914.11.00.00.00
- - Aseton (propanon)
2914.12.00.00.00
- - Butanon (metil etil keton)
2914.13.00.00.00
- - 4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)
2914.19
- - Diğerleri:
2914.19.10.00.00
- - - 5 - Metilhekzan - 2 - one
- - - Diğerleri
2914.19.90.00.11
- - - - Diasetil
2914.19.90.00.12
- - - - Asetilaseton
2914.19.90.00.13
- - - - Asetonilaseton
2914.19.90.00.14
- - - - Mezitil oksit
2914.19.90.00.15
- - - - Foronlar
2914.19.90.00.16
- - - - Pisoido iyonon
2914.19.90.00.17
- - - - Pisoido metiliyonon
2914.19.90.00.19
- - - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik, siklenik veya sikloterpenik ketonlar:
2914.22
- - Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar
2914.22.00.00.11
- - - Siklohekzanon
2914.22.00.00.12
- - - Metilsiklohekzanonlar
2914.23
- - İyononlar ve metil iyononlar
2914.23.00.00.11
- - - Alfa iyonon
2914.23.00.00.12
- - - Beta iyonon
2914.23.00.00.13
- - - Metil iyononlar
2914.29
- - Diğerleri
2914.29.00.00.11
- - - Fenkon
2914.29.00.00.12
- - - Karvon
2914.29.00.00.13
- - - Jasmon
2914.29.00.00.14
- - - Menton
2914.29.00.00.15
- - - Siklopentanon (adip keton)
2914.29.00.00.16
- - - Kamfor (kafuru)
2914.29.00.00.19
- - - Diğerleri
- Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar:
2914.31.00.00.00
- - Fenilaseton (fenilpropan-2-one)
2914.39
- - Diğerleri
2914.39.00.00.11
- - - Metil naftil keton
2914.39.00.00.12
- - - Asetofenon
2914.39.00.00.13
- - - 4-İzobütilasetofenon
2914.39.00.00.14
- - - Benzofenon
2914.39.00.00.19
- - - Diğerleri
2914.40
- Keton -alkoller ve keton -aldehitler
2914.40.10.00.00
- - 4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol)
2914.40.90.00.00
- - Diğerleri
2914.50.00.00.00
- Keton -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar
- Kinonlar:
2914.61.00.00.00
- - Antrakinon
2914.62.00.00.00
- - Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))
2914.69
- - Diğerleri:
2914.69.10.00.00
- - - 1,4-Naftokinon
- - - Diğerleri
2914.69.80.00.11
- - - - Kinon (p-benzokinon)
2914.69.80.00.13
- - - - 2-Metilantrakinon
2914.69.80.00.14
- - - - Menadion (2-metil-1,4-naftakinon)
2914.69.80.00.15
- - - - Alfahidroksiantrakinon
2914.69.80.00.19
- - - - Diğerleri
- Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevler :
2914.71.00.00.00
- - Klordekon (ISO)
- - Diğerleri:
2914.79.00.10.00
- - - Kafuru bromür (bromkamfor)
2914.79.00.20.00
- - - Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu
2914.79.00.30.00
- - - Kloraseton (Chloroacetone)
2914.79.00.90.00
- - - Diğerleri
VII. KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ, HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERi VE PEROKSİASİTLERİ; BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLAN MIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.15
Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen miş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Formik asit, tuzları ve esterleri:
2915.11.00.00.00
- - Formik asit
2915.12
- - Formik asitin tuzları
2915.12.00.00.11
- - - Amonyum formiat
2915.12.00.00.12
- - - Sodyum formiat
2915.12.00.00.13
- - - Kalsiyum formiat
2915.12.00.00.19
- - - Diğerleri
2915.13
- - Formik asitin esterleri :
2915.13.00.10.00
- - - Benzil, bornil,stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil, feniletil, rodinil ve terpenil formiatlar
- - - Diğerleri
2915.13.00.90.11
- - - - Metil formiat
2915.13.00.90.12
- - - - Etil formiat
2915.13.00.90.19
- - - - Diğerleri
- Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit:
2915.21
- - Asetik asit (sirke asidi)
2915.21.00.00.11
- - - Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit)
2915.21.00.00.12
- - - Ticari asetik asit
2915.24.00.00.00
- - Asetik anhidrit
2915.29
- - Diğerleri
2915.29.00.10.00
- - - Sodyum asetat
2915.29.00.20.00
- - - Kobalt asetat
- - - Diğerleri
2915.29.00.90.11
- - - - Magnezyum asetat
2915.29.00.90.12
- - - - Bakır, kurşun, demir asetatlar
2915.29.00.90.13
- - - - Aluminyum asetat
2915.29.00.90.19
- - - - Asetik asitin diğer tuzları
- Asetik asit esterleri:
2915.31.00.00.00
- - Etil asetat
2915.32.00.00.00
- - Vinil asetat
2915.33.00.00.00
- - n -Bütil asetat
2915.36.00.00.00
- - Dinoseb (ISO) asetat
2915.39
- - Diğerleri:
2915.39.00.10.00
- - - Propil asetat ve izopropil asetat
- - - Metil asetat, pentil asetat (amil asetat), izopentil asetat (izoamil asetat) ve gliserin asetatlar:
2915.39.00.30.11
- - - - Metil asetat
2915.39.00.30.12
- - - - Pentil asetat
2915.39.00.30.13
- - - - İzopentil asetat
2915.39.00.30.14
- - - - Gliserin asetatlar
- - - p -Tolil asetat, fenilpropil asetatlar, benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve feniletan -1,2 -diolün asetatları :
- - - - Benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve fenil propil asetat:
2915.39.00.51.11
- - - - - Benzil asetat
2915.39.00.51.12
- - - - - Rodinil asetat
2915.39.00.51.13
- - - - - Santalil asetat
2915.39.00.51.14
- - - - - Fenil propil asetat
2915.39.00.59.00
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - p-Krezil asetat, fenil glikol asetat, bornil, stronelil,jeranil,izobornil, linalil,nolil,oktil,terpenil asetatlar:
2915.39.00.91.11
- - - - - p-Krezil asetat
2915.39.00.91.12
- - - - - Fenil glikol asetat
2915.39.00.91.13
- - - - - Bornil asetat
2915.39.00.91.14
- - - - - Stronelil asetat
2915.39.00.91.15
- - - - - Jeranil asetat
2915.39.00.91.16
- - - - - İzobornil asetat
2915.39.00.91.17
- - - - - Linalil asetat
2915.39.00.91.18
- - - - - Nolil asetat
2915.39.00.91.21
- - - - - Oktil asetat
2915.39.00.91.22
- - - - - Terpenil asetatlar
2915.39.00.92.00
- - - - İzobütil asetat
- - - - Diğerleri:
2915.39.00.99.11
- - - - - 2-Etoksietil asetat
2915.39.00.99.12
- - - - - Siklohekzil asetat
2915.39.00.99.13
- - - - - 2-Etil hekzil asetat
2915.39.00.99.14
- - - - - Ethylidene di acetate
2915.39.00.99.19
- - - - - Diğerleri
2915.40
- Mono - di - veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri :
2915.40.00.00.11
- - Monoklor asetik asit (klorasetik asit)
2915.40.00.00.12
- - Diklor asetik asit
2915.40.00.00.13
- - Triklor asetik asit
2915.40.00.00.14
- - Klor asetik asit sodyum tuzu
2915.40.00.00.19
- - Diğer tuzları ve esterleri
2915.50
- Propionik asit ve bunun tuzları ve esterleri :
2915.50.00.00.11
- - Propionik asit
2915.50.00.00.12
- - Sodyum propionat
2915.50.00.00.13
- - Kalsiyum propionat
2915.50.00.00.14
- - Bütil propionat
2915.50.00.00.19
- - Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri
2915.60
- Butanoik asitler, pentanoik asitler, bunların tuzları ve esterleri:
- - Butanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :
2915.60.11.00.00
- - - 1 - İzopropil - 2,2 dimetiltrimetilen diizobütirat
- - - Diğerleri
2915.60.19.00.11
- - - - Butirik asit
2915.60.19.00.12
- - - - İzobutirik asit
2915.60.19.00.13
- - - - Sodyum butirat
2915.60.19.00.14
- - - - Etil butirat
2915.60.19.00.15
- - - - Amil butirat
2915.60.19.00.16
- - - - Benzil butirat
2915.60.19.00.19
- - - - Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri
- - Pentanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :
2915.60.90.10.00
- - - Amil,benzil ,bornil, butil, stronelil, etil,jeranil, propil ve rodinil valeryatlar
2915.60.90.20.00
- - - Mantil (mentol) valeryat
- - - Diğerleri :
2915.60.90.90.11
- - - - Valerik asit
2915.60.90.90.12
- - - - İzovalerik asit
2915.60.90.90.13
- - - - Sodyum valerat
2915.60.90.90.19
- - - - Diğerleri
2915.70
- Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
- - Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
2915.70.40.10.00
- - - Palmitik asit
- - - Palmitik asit tuzları ve esterleri
2915.70.40.90.11
- - - - Sodyum palmitat
2915.70.40.90.12
- - - - Kalsiyum palmitat
2915.70.40.90.13
- - - - Aluminyum palmitat
2915.70.40.90.14
- - - - İzopropil palmitat
2915.70.40.90.19
- - - - Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri
- - Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri :
- - - Stearik asit esterleri :
2915.70.50.10.11
- - - - Etil stearat
2915.70.50.10.12
- - - - İzopropil stearat
2915.70.50.10.13
- - - - Bütil stearat
2915.70.50.10.14
- - - - Glikol stearat
2915.70.50.10.15
- - - - Stearik asitin diğer esterleri
2915.70.50.20.00
- - - Stearik asit
- - - Stearik asit tuzları :
2915.70.50.30.11
- - - - Potasyum stearat
2915.70.50.30.12
- - - - Sodyum stearat
2915.70.50.30.13
- - - - Magnezyum stearat
2915.70.50.30.14
- - - - Kalsiyum stearat
2915.70.50.30.15
- - - - Çinko stearat
2915.70.50.30.16
- - - - Aluminyum stearat
2915.70.50.30.17
- - - - Kurşun stearat
2915.70.50.30.18
- - - - Stearik asitin diğer tuzları
2915.90
- Diğerleri:
2915.90.30.00.00
- - Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri
- - Diğerleri :
2915.90.70.00.31
- - - Asetil klorür
2915.90.70.00.32
- - - Triflor asetik asit
2915.90.70.00.33
- - - Florasetil klorür
2915.90.70.00.34
- - - Kaproik asit (hekzanoik asit)
2915.90.70.00.35
- - - Kaprilik asit (oktanoik asit)
2915.90.70.00.36
- - - Kaprik asit (dekanoik asit)
2915.90.70.00.37
- - - Miristik asit (tetra dekanik asit)
2915.90.70.00.38
- - - Araşidik asit (aykosanoik asit)
2915.90.70.00.41
- - - Metilbromasetat
2915.90.70.00.42
- - - Etilbromasetat
2915.90.70.00.43
- - - Propilbromasetat
2915.90.70.00.44
- - - Butilbromasetat
2915.90.70.00.45
- - - Bromo asetik asit
2915.90.70.00.49
- - - Diğerleri
29.16
Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.11
- - Akrilik asit ve tuzları:
2916.11.00.10.00
- - - Akrilik asit
2916.11.00.20.00
- - - Akrilik asitin tuzları
2916.12
- - Akrilik asitin esterleri :
2916.12.00.00.11
- - - Metil akrilat
2916.12.00.00.12
- - - Etil akrilat
2916.12.00.00.13
- - - Butil akrilat
2916.12.00.00.19
- - - Akrilik asitin diğer esterleri
2916.13
- - Metakrilik asit ve tuzları :
2916.13.00.00.11
- - - Metakrilik asit
2916.13.00.00.12
- - - Metakrilik asit tuzları
2916.14
- - Metakrilik asit esterleri :
2916.14.00.00.11
- - - Metil metakrilat
2916.14.00.00.12
- - - Etil metakrilat
2916.14.00.00.13
- - - Butil metakrilat
2916.14.00.00.19
- - - Metakrilik asitin diğer esterleri
2916.15
- - Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri :
2916.15.00.10.00
- - - Oleik asit
- - - Diğerleri :
2916.15.00.90.11
- - - - Linoleik asit
2916.15.00.90.12
- - - - Linolenik asit
2916.15.00.90.13
- - - - Sodyum oleat
2916.15.00.90.14
- - - - Sodyum linolenat
2916.15.00.90.15
- - - - Potasyum oleat
2916.15.00.90.16
- - - - Potasyum linolenat
2916.15.00.90.19
- - - - Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri
2916.16.00.00.00
- - Binapakril (ISO)
2916.19
- - Diğerleri:
- - - Undekanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri
2916.19.10.00.11
- - - - Undekanoik asitler
2916.19.10.00.13
- - - - Çinko undekonoat
2916.19.10.00.19
- - - - Undekanoik asitlerin diğer tuzları ve esterleri
2916.19.40.00.00
- - - Krotonik asit
- - - Diğerleri :
2916.19.95.10.00
- - - - Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit)
2916.19.95.90.00
- - - - Diğerleri
2916.20
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri :
2916.20.00.00.11
- - Siklohekzan karboksilik asit
2916.20.00.00.12
- - Siklopentenil asetik asit
2916.20.00.00.13
- - Permetrin
2916.20.00.00.18
- - Diğerleri
- Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.31
- - Benzoik asit, tuzları ve esterleri :
2916.31.00.10.00
- - - Metil, etil, propil,butil,amil benzoatlar
- - - Diğerleri
2916.31.00.90.11
- - - - Benzoik asit
2916.31.00.90.12
- - - - Sodyum benzoat
2916.31.00.90.13
- - - - Benzil benzoat
2916.31.00.90.19
- - - - Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri
2916.32
- - Benzoil peroksit ve benzoil klorür:
2916.32.00.10.00
- - - Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit)
2916.32.00.20.00
- - - Benzoil klorür
2916.34.00.00.00
- - Fenilasetik asit ve tuzları
2916.39
- - Diğerleri :
2916.39.10.00.00
- - - Fenilasetik asitin esterleri
- - - Diğerleri:
2916.39.90.10.00
- - - - Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri
- - - - Diğerleri :
2916.39.90.90.11
- - - - - Tarçın asiti (sinamik asit)
2916.39.90.90.12
- - - - - Tarçın asitinin sodyum tuzu
2916.39.90.90.13
- - - - - Tarçın asitinin potasyum tuzu
2916.39.90.90.14
- - - - - Nitro benzoik asitler ve klorürleri
2916.39.90.90.15
- - - - - Klor benzoik asitler ve klorürleri
2916.39.90.90.16
- - - - - Fenilasetil Klorür (Phenylacetyl chloride)
2916.39.90.90.19
- - - - - Diğerleri
29.17
Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.11
- - Okzalik asit, tuzları ve esterleri
2917.11.00.10.00
- - - Okzalik asit
- - - Okzalik asitin tuzları ve esterleri :
2917.11.00.90.11
- - - - Amonyum okzalat
2917.11.00.90.12
- - - - Potasyum okzalat
2917.11.00.90.13
- - - - Sodyum okzalat
2917.11.00.90.19
- - - - Okzalik asitin diğer tuzları
2917.11.00.90.21
- - - - Dimetil okzalat
2917.11.00.90.22
- - - - Dietil okzalat
2917.11.00.90.29
- - - - Okzalik asitin diğer esterleri
2917.12
- - Adipik asit, tuzları ve esterleri:
- - - Adipik asit ve tuzları
2917.12.00.00.11
- - - - Adipik asit
2917.12.00.00.12
- - - - Adipik asitin tuzları
2917.12.00.00.21
- - - Adipik asitin esterleri
2917.13
- - Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri:
2917.13.10.00.00
- - - Sebasik asit
- - - Diğerleri :
2917.13.90.00.11
- - - - Azelaik asit
2917.13.90.00.13
- - - - Azelaik asit tuzları ve esterleri
2917.13.90.00.15
- - - - Sebasik asit tuzları ve esterleri
2917.14.00.00.00
- - Maleik anhidrit
2917.19
- - Diğerleri:
- - - Malonik asit tuzları ve esterleri :
2917.19.10.00.11
- - - - Malonik asit
2917.19.10.00.12
- - - - Malonik asit tuzları
2917.19.10.00.13
- - - - Dietil malonat
2917.19.10.00.19
- - - - Malonik asitin diğer esterleri
2917.19.20.00.00
- - - Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Etan - 1,2 - dikarboksilik asit veya bütandioik asit (süksinik asit)
- - - Diğerleri :
2917.19.80.00.11
- - - - Maleik asit
2917.19.80.00.12
- - - - Süksinik asit
2917.19.80.00.13
- - - - Glutarik asit
2917.19.80.00.19
- - - - Diğerleri
2917.20.00.00.00
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
- Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.32.00.00.00
- - Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)
2917.33.00.00.00
- - Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar)
2917.34
- - Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri :
2917.34.00.00.11
- - - Dimetil ftalat
2917.34.00.00.12
- - - Dietil ftalat
2917.34.00.00.19
- - - Diğerleri
2917.35.00.00.00
- - Ftalik anhidrit
2917.36
- - Tereftalik asit ve tuzları :
2917.36.00.00.11
- - - Tereftalik asit
2917.36.00.00.12
- - - Tereftalik asitin sodyum tuzu
2917.36.00.00.19
- - - Tereftalik asitin diğer tuzları
2917.37.00.00.00
- - Dimetil tereftalat
2917.39
- - Diğerleri:
2917.39.20.00.00
- - - Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik asit; izoftaloil diklorür (ağırlık itibariyle % 0,8 veya daha az tereftaloil diklorür içeren) ; naftalen-1,4,5,8 tetrakarboksilik asit; tetra kloroftalik anhidrit; sodyum 3,5- bis ( metoksikarbonil) benzensülfonat
- - - Diğerleri:
2917.39.95.10.00
- - - - o-Ftalik asit (Ftalik asit)
- - - - Diğerleri
2917.39.95.90.11
- - - - - İzoftalik asit tuzları ve esterleri
2917.39.95.90.13
- - - - - Dioktil tereftalat
2917.39.95.90.14
- - - - - Tereftalik asitin diğer esterleri
2917.39.95.90.19
- - - - - Diğerleri
29.18
Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozolanmış türevleri:
- Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri peroksitleri ve peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.11
- - Laktik asit, tuzları ve esterleri :
2918.11.00.00.11
- - - Laktik asit
2918.11.00.00.12
- - - Kalsiyum laktat
2918.11.00.00.13
- - - Sodyum laktat
2918.11.00.00.19
- - - Laktik asitin diğer tuzları
2918.11.00.00.21
- - - Etil laktat
2918.11.00.00.22
- - - Butil laktat
2918.11.00.00.29
- - - Laktik asitin diğer esterleri
2918.12.00.00.00
- - Tartarik asit
2918.13
- - Tartarik asitin tuzları ve esterleri :
- - - Potasyum tartarat, potasyum bitartarat ( krem tartarat)
2918.13.00.10.11
- - - - Potasyum tartarat (saf)
2918.13.00.10.12
- - - - Potasyum bitartarat ( krem tartarat) (saf)
- - - Diğerleri
2918.13.00.90.11
- - - - Sodyum tartarat
2918.13.00.90.12
- - - - Demir II tartarat
2918.13.00.90.13
- - - - Kalsiyum tartarat
2918.13.00.90.19
- - - - Tartarik asitin diğer tuzları
2918.13.00.90.21
- - - - Etil tartarat
2918.13.00.90.29
- - - - Tartarik asitin diğer esterleri
2918.14.00.00.00
- - Sitrik asit
2918.15
- - Sitrik asitin tuzları ve esterleri :
- - - Magnezyum sitrat, demir sitrat
2918.15.00.10.11
- - - - Magnezyum sitrat
2918.15.00.10.12
- - - - Demir sitrat
- - - Diğerleri
2918.15.00.90.11
- - - - Sodyum sitrat
2918.15.00.90.12
- - - - Potasyum sitrat
2918.15.00.90.19
- - - - Sitrik asitin diğer tuzları
2918.15.00.90.21
- - - - Trietil sitrat
2918.15.00.90.22
- - - - Tributil sitrat
2918.15.00.90.29
- - - - Sitrik asitin diğer esterleri
2918.16
- - Glukonik asit, tuzları ve esterleri :
2918.16.00.00.11
- - - Glukonik asit
2918.16.00.00.12
- - - Kalsiyum glukonat
2918.16.00.00.13
- - - Sodyum glukonat
2918.16.00.00.14
- - - Potasyum glukonat
2918.16.00.00.19
- - - Glukonik asitin diğer tuzları
2918.16.00.00.21
- - - Glukonik asit esterleri
2918.17.00.00.00
- - 2,2-Difenil-2-hidroksiasetik asit (benzilik asit)
2918.18.00.00.00
- - Klorobenzilat (ISO)
2918.19
- - Diğerleri:
2918.19.30.00.00
- - - Kolik asit, 3-alfa, 12-alfa-dihodroksi-5-beta-kolan-24-oik asit (deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri
2918.19.40.00.00
- - - 2,2 - Bis (hidroksimetil) propiyonik asit
- - - Diğerleri:
- - - - Fenil glikolik asit (mandelik asit), tuzları ve esterleri:
2918.19.98.10.11
- - - - - Sodyum fenil glikolat
2918.19.98.10.12
- - - - - Kalsiyum fenil glikolat
2918.19.98.10.13
- - - - - Fenil glikolik asitin diğer tuzları
2918.19.98.10.14
- - - - - Fenil glikolik asitin esterleri
2918.19.98.20.00
- - - - Malik asit, tuzları ve esterleri
2918.19.98.30.00
- - - - GHB (γ-hidroksibütirik asit)
2918.19.98.40.00
- - - - Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat)
2918.19.98.90.00
- - - - Diğerleri
- Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.21
- - Salisilik asit ve tuzları :
2918.21.00.00.11
- - - Salisilik asit
2918.21.00.00.12
- - - Sodyum salisilat
2918.21.00.00.19
- - - Salisilik asitin diğer tuzları
2918.22
- - o - Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri :
2918.22.00.10.00
- - - o - Asetilsalisilik asit
- - - Diğerleri :
2918.22.00.90.11
- - - - Asetilsalisilik asit sodyum tuzu
2918.22.00.90.19
- - - - Asetilsalisilik asitin diğer tuzları
2918.22.00.90.21
- - - - Asetilsalisilik asit esterleri
2918.23
- - Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları:
2918.23.00.10.00
- - - Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar
- - - Diğerleri :
2918.23.00.90.11
- - - - Metil salisilat
2918.23.00.90.12
- - - - Fenil salisilat (salol)
2918.23.00.90.19
- - - - Diğerleri
2918.29
- - Diğerleri:
- - - SüIfosalisilik asitler, hidroksinaftoik asitler; bunların tuzları ve esterleri :
2918.29.00.10.11
- - - - Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri
2918.29.00.10.12
- - - - Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri
- - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) tuzları ve esterleri :
2918.29.00.30.11
- - - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit)
2918.29.00.30.12
- - - - Sodyum p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.19
- - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları
2918.29.00.30.21
- - - - Metil p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.22
- - - - Etil p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.23
- - - - Propil p-hidroksi benzoat
2918.29.00.30.29
- - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri
- - - Diğerleri :
- - - - Gallik asit (3,4,5 - trihidroksibenzoik asit), tuzları ve esterleri :
2918.29.00.81.11
- - - - - Gallik asit
2918.29.00.81.12
- - - - - Sodyum gallait
2918.29.00.81.13
- - - - - Bazik bizmut gallat
2918.29.00.81.19
- - - - - Gallik asitin diğer tuzları
2918.29.00.81.21
- - - - - Metil gallat
2918.29.00.81.22
- - - - - Propil gallat
2918.29.00.81.29
- - - - - Gallik asitin diğer esterleri
- - - - Diğerleri :
2918.29.00.89.11
- - - - - Krezotik asitler, tuzları ve esterleri
2918.29.00.89.19
- - - - - Diğerleri
2918.30
- Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri,halojenürleri,peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
2918.30.00.00.11
- - Aldehit gruplu karboksilik asitler
2918.30.00.00.12
- - Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları
2918.30.00.00.13
- - Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri
2918.30.00.00.14
- - Keton gruplu karboksilik asitler
2918.30.00.00.15
- - Keton gruplu karboksilik asit tuzları
2918.30.00.00.16
- - Etil aseto asetat
2918.30.00.00.17
- - Metil alfa-fenilasetoasetat (MAPA)
2918.30.00.00.19
- - Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri
2918.30.00.00.29
- - Diğerleri
- Diğerleri :
2918.91.00.00.00
- - 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve esterleri
2918.99
- - Diğerleri:
2918.99.40.00.00
- - - 2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat
- - - Diğerleri :
2918.99.90.00.11
- - - - Anezik asit
2918.99.90.00.12
- - - - Kalsiyum laktobiyonat
2918.99.90.00.13
- - - - Kalsiyum galaktaglukonat
2918.99.90.00.14
- - - - Misoprostol
2918.99.90.00.19
- - - - Diğerleri
VIII. AMETALLERİN İNORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ VE TUZLARI VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.19
Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil); bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2919.10.00.00.00
- Tris (2,3 dibromopropil) fosfat
2919.90
- Diğerleri:
- - Tritolil fosfatlar, trifenil fosfat ve tribütil fosfatlar :
2919.90.00.10.11
- - - Tribütil fosfatlar
2919.90.00.10.12
- - - Trifenil fosfatlar
2919.90.00.10.13
- - - Tritolil fosfatlar
2919.90.00.20.00
- - Triksilil fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat
- - Diğerleri :
2919.90.00.90.11
- - - Gliserin fosforik asitler
2919.90.00.90.12
- - - Sodyum gliserin fosfat
2919.90.00.90.13
- - - Kalsiyum gliserin fosfat
2919.90.00.90.14
- - - Gayakol fosfat (o-metoksifenil fosfat)
2919.90.00.90.15
- - - İnozitolhekzafosforik asit ( fitik asit)
2919.90.00.90.16
- - - Sodyum inozitolhekzofosfat
2919.90.00.90.17
- - - Kalsiyum inozitolhekzofosfat
2919.90.00.90.18
- - - Kalsiyum laktofosfat
2919.90.00.90.21
- - - Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)
2919.90.00.90.29
- - - Diğerleri
29.20
Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- Tiyofosforik esterler (fosfortiyoatlar) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2920.11.00.00.00
- - Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)
2920.19
- - Diğerleri:
2920.19.00.00.11
- - - Tiyofosforik asit esterleri
2920.19.00.00.12
- - - Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları
2920.19.00.00.19
- - - Diğerleri
- Fosfit esterleri ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri:
2920.21.00.00.00
- - Dimetil fosfit
2920.22.00.00.00
- - Dietil fosfit
2920.23.00.00.00
- - Trimetil fosfit
2920.24.00.00.00
- - Trietil fosfit
2920.29.00.00.00
- - Diğerleri
2920.30.00.00.00
- Endosülfan (ISO)
2920.90
- Diğerleri:
- - Sülfirik esterler, karbonik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
- - - Sülfirik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2920.90.10.11.11
- - - - Metilhidrojen sülfat
2920.90.10.11.12
- - - - Dimetil sülfat
2920.90.10.11.13
- - - - Dietil sülfat
2920.90.10.11.19
- - - - Diğerleri
- - - Karbonik esterler ve tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2920.90.10.12.00
- - - - Gayakol karbonat
- - - - Diğerleri :
2920.90.10.19.11
- - - - - Dietil karbonat
2920.90.10.19.12
- - - - - Tetraetil ortokarbonat
2920.90.10.19.19
- - - - - Diğerleri
- - Diğer ürünler :
- - - Nitro ve nitrik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
- - - - Amil nitrit, amil nitrat ve trinitrin (çözelti)
2920.90.70.11.11
- - - - - Amil nitrit
2920.90.70.11.12
- - - - - Amil nitrat
2920.90.70.11.13
- - - - - Trinitrin (çözelti)
- - - - Diğerleri
2920.90.70.19.11
- - - - - Nitronun diğer esterleri
2920.90.70.19.12
- - - - - Dietilen glikol dinitrat
2920.90.70.19.13
- - - - - İsosorbit dinitrat
2920.90.70.19.14
- - - - - Nitrogliserin ( gliserin trinitrat)
2920.90.70.19.15
- - - - - Tetranitropenta eritritol ( pentrit)
2920.90.70.19.19
- - - - - Nitrikin diğer esterleri
2920.90.70.90.00
- - - Diğerleri
IX. AZOTLU BİLEŞİKLER
29.21
Amin gruplu bileşikler:
- Asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.11
- - Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları:
- - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilamin :
2921.11.00.00.11
- - - - Metilamin
2921.11.00.00.12
- - - - Dimetilamin
2921.11.00.00.13
- - - - Trimetilamin
- - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin tuzları :
2921.11.00.00.21
- - - - Metilamin hidroklorür
2921.11.00.00.22
- - - - Dimetilamin hidroklorür
2921.11.00.00.23
- - - - Trimetilamin hidroklorür
2921.11.00.00.24
- - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları
2921.12.00.00.00
- - 2-(N,N-Dimetilamino) etil klorür hidroklorür
2921.13.00.00.00
- - 2-(N,N-Dietilamino) etil klorür hidroklorür
2921.14.00.00.00
- - 2-(N,N-Diizopropilamino) etil klorür hidroklorür
2921.19
- - Diğerleri:
2921.19.40.00.00
- - - 1,1,3,3 - Tetrametilbütilamin
2921.19.50.00.00
- - - Dietilamin ve tuzları
- - - Diğerleri :
- - - - Trietilamin ve tuzları :
2921.19.99.00.11
- - - - - Trietilamin
2921.19.99.00.12
- - - - - Trietilamin hidroklorür
2921.19.99.00.19
- - - - - Trietilaminin diğer tuzları
- - - - İzopropilamin ve tuzları :
2921.19.99.00.21
- - - - - İzopropilamin
2921.19.99.00.22
- - - - - İzopropilamin hidroklorür
2921.19.99.00.29
- - - - - İzopropilaminin diğer tuzları
2921.19.99.00.31
- - - - Dimetilnitrozoamin
2921.19.99.00.32
- - - - Alilizopropilamin
2921.19.99.00.33
- - - - HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)
2921.19.99.00.34
- - - - HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)
2921.19.99.00.35
- - - - HN 3 (tris (2-kloretil) amin)
- - - - N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylaminler ve bunların protonlanmış tuzları :
2921.19.99.00.41
- - - - - N, N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür
2921.19.99.00.49
- - - - - Diğerleri
2921.19.99.00.59
- - - - Diğerleri
- Asiklik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.21
- - Etilendiamin ve tuzları :
2921.21.00.00.11
- - - Etilendiamin
2921.21.00.00.12
- - - Etilendiaminin tuzları
2921.22
- - Hekzametilendiamin ve tuzları :
2921.22.00.00.11
- - - Hekzametilendiamin
2921.22.00.00.12
- - - Hekzametilendiaminin tuzları
2921.29.00.00.00
- - Diğerleri
2921.30
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik mono -veya poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
- - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin ve bunların tuzları :
2921.30.10.00.11
- - - Siklohekzilamin
2921.30.10.00.12
- - - Siklohekzildimetilamin
2921.30.10.00.13
- - - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları
2921.30.91.00.00
- - Siklohex - 1,3 - ylenediamin (1,3 - diaminosiklohekzan)
- - Diğerleri :
2921.30.99.00.11
- - - Propylhexedrine
2921.30.99.00.19
- - - Diğerleri
- Aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.41
- - Anilin ve tuzları :
2921.41.00.00.11
- - - Anilin
2921.41.00.00.12
- - - Anilin hidroklorür
2921.41.00.00.19
- - - Anilinin diğer tuzları
2921.42
- - Anilin türevleri ve bunların tuzları:
- - - Anilinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri ve bunların tuzları :
2921.42.00.00.11
- - - - Kloranilinler (o-m-p)
2921.42.00.00.12
- - - - Dikloranilinler
2921.42.00.00.13
- - - - p-Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit)
2921.42.00.00.14
- - - - Trinitroanilinler
2921.42.00.00.15
- - - - Tetranitroanilinler
2921.42.00.00.16
- - - - Nitrozoanilin
2921.42.00.00.17
- - - - Metiltrinitrofenilnitramin (tetril)
2921.42.00.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
2921.42.00.00.21
- - - - p- Asetilaminobenzen
2921.42.00.00.22
- - - - N-Metilanilin
2921.42.00.00.23
- - - - N,N-Dimetilanilin
2921.42.00.00.29
- - - - Diğerleri
2921.43
- - Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.43.00.00.13
- - - Toluidin (m-p)
2921.43.00.00.14
- - - Toluidin (o)
2921.43.00.00.15
- - - Toluidin (m-p) hidroklorürleri
2921.43.00.00.16
- - - Toluidin (o) hidroklorürleri
2921.43.00.00.17
- - - Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları
2921.43.00.00.18
- - - Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları
2921.44
- - Difenilamin ve türevleri; bunların tuzları :
2921.44.00.10.00
- - - Difenilamin
- - - Diğerleri :
2921.44.00.90.11
- - - - Hekzanitrodifenilamin
2921.44.00.90.12
- - - - Difenilamin hidroklorür
2921.44.00.90.19
- - - - Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları
2921.45
- - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin), 2 -naftilamin (beta -naftilamin) ve bunların türevleri; bunların tuzları :
2921.45.00.00.11
- - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin)
2921.45.00.00.12
- - - 1- Naftilamin hidroklorür
2921.45.00.00.19
- - - 1- Naftilaminin diğer tuzları
2921.45.00.00.21
- - - 2- Naftilamin (beta -naftilamin)
2921.45.00.00.22
- - - 2- Naftilaminin tuzları
2921.45.00.00.29
- - - Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları
2921.46
- - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) ve fentermin (INN); bunların tuzları :
2921.46.00.00.11
- - - Amfetamin (INN)
2921.46.00.00.12
- - - Amfetamin sülfat (INN)
2921.46.00.00.13
- - - Benzfetamin (INN)
2921.46.00.00.14
- - - Deksamfetamin (INN)
2921.46.00.00.15
- - - Etilamfetamin (INN)
2921.46.00.00.16
- - - Fenkamfamin (INN)
2921.46.00.00.17
- - - Lefetamin (INN)
2921.46.00.00.18
- - - Mefenoreks (INN)
2921.46.00.00.21
- - - Fentermin (INN)
2921.46.00.00.22
- - - Levamfetamin (INN)
2921.46.00.00.29
- - - Diğerleri
2921.49
- - Diğerleri:
2921.49.00.00.11
- - - Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları
- - - Diğerleri :
2921.49.00.00.21
- - - - DOB (Brolamfetamin) (INN)
2921.49.00.00.22
- - - - Fenfluramine (INN)
2921.49.00.00.23
- - - - Dexfenfluramine (INN)
2921.49.00.00.24
- - - - MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)
2921.49.00.00.25
- - - - DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]
2921.49.00.00.26
- - - - MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)
2921.49.00.00.27
- - - - MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine]
2921.49.00.00.28
- - - - N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]
2921.49.00.00.31
- - - - N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]
2921.49.00.00.32
- - - - PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)
2921.49.00.00.39
- - - - Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları
- Aromatik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.51
- - o-, m-, p- Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların türevleri; bunların tuzları:
- - - o -, m -, p - Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların halojenlemiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri; bunların tuzları:
2921.51.11.00.00
- - - - m - Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta olup;
- Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su,
- 200 mg/kg veya daha az o -fenilendiamin ve
- 450 mg/kg veya daha az p - fenilendiamin içeren)
- - - - Diğerleri
2921.51.19.00.22
- - - - - Diaminotoluenler ve tuzları
2921.51.19.00.23
- - - - - Diaminotoluenlerin halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış,nitrozalanmış türevleri;bunların tuzları
2921.51.19.00.29
- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
2921.51.90.00.11
- - - - N-N-dimetil-p-fenilendiamin
2921.51.90.00.12
- - - - N,N-dietil-3,4-toluendiamin
2921.51.90.00.13
- - - - Diğer N-alkilfenilendiaminler
2921.51.90.00.14
- - - - Diğer N-alkiltoluendiaminler
2921.51.90.00.19
- - - - Diğerleri
2921.59
- - Diğerleri:
2921.59.50.00.00
- - - m- Fenilenbis (metilamin); 2,2'- Dikloro-4,4'-metilendianilin; 4,4'- Bi-o-toluidin; 1,8- Naftilendiamin
- - - Diğerleri :
2921.59.90.00.11
- - - - Benzidin
2921.59.90.00.12
- - - - Tetrametil ve tetraetildiaminodifenilmetan
2921.59.90.00.19
- - - - Diğer aromatik poliaminler,türevleri;bunların tuzları
29.22
Oksijen gruplu amino - bileşikleri:
- Amino - alkoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç) bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:
2922.11
- - Monoetanolamin ve tuzları :
2922.11.00.00.11
- - - Monoetanolamin (etanolamin)
2922.11.00.00.12
- - - Monoetanolamin hidroklorürü
2922.11.00.00.19
- - - Monoetanolaminin diğer tuzları
2922.12
- - Dietanolamin ve tuzları :
2922.12.00.00.11
- - - Dietanolamin
2922.12.00.00.12
- - - Dietanolamin hidroklorürü
2922.12.00.00.19
- - - Dietanolaminin diğer tuzları
2922.14
- - Dekstropropoksifen(INN) ve tuzları :
2922.14.00.00.11
- - - Dekstropropoksifen(INN)
2922.14.00.00.12
- - - Dekstropropoksifenin tuzları
2922.15.00.00.00
- - Trietanolamin
2922.16.00.00.00
- - Dietanolamonyum perfluorooktan sülfonat
2922.17.00.00.00
- - Metildietanolamin ve etildietanolamin
2922.18.00.00.00
- - 2-(N,N-Diizopropilamino)etanol
2922.19
- - Diğerleri :
2922.19.00.00.11
- - - Tetrametil-diaminobenzhidrol
2922.19.00.00.12
- - - Tetraetil-diaminobenzhidrol
2922.19.00.00.13
- - - Prapanolamin (aminoprapanol)
2922.19.00.00.14
- - - Ariletanolaminler
- - - N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)-2-aminoethanoller ve bunların protonlanmış tuzları:
2922.19.00.00.15
- - - - N,N-Dimethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.16
- - - - N,N-Diethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.17
- - - - N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.19
- - - - Diğerleri
2922.19.00.00.21
- - - Bornaprin
2922.19.00.00.22
- - - Siklopentolat
2922.19.00.00.23
- - - Siklopentolat hidroklorür
2922.19.00.00.24
- - - Fluoxetin (INN)
2922.19.00.00.28
- - - Diğerleri
- Amino -naftoller ve diğer amino - fenoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:
2922.21
- - Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler ve bunların tuzları :
2922.21.00.00.11
- - - 7-Amino-1-naftol-3-sülfonik asit (gamma asit)
2922.21.00.00.12
- - - 8-Amino-1-naftol-3,6-disülfonik asit (H asit)
2922.21.00.00.19
- - - Diğer amino hidroksinaftalin sülfonik asitler
2922.21.00.00.21
- - - Aminohidroksinaftalin sülfonik asitlerin tuzları
2922.29
- - Diğerleri :
- - - Anizidinler, dianizidinler, fenetidinler ve bunların tuzları :
2922.29.00.10.11
- - - -Anizidinler
2922.29.00.10.12
- - - - Dianizidinler
2922.29.00.10.13
- - - - Fenetidinler
2922.29.00.10.14
- - - -Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları
- - - Diğerleri :
2922.29.00.90.11
- - - - Aminofenoller (o-m-p)
2922.29.00.90.12
- - - - Amino krozoller (o-m-p)
2922.29.00.90.19
- - - - Diğerleri
- Amino -aldehitler, amino -ketonlar ve amino -kinonlar (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların tuzları:
2922.31
- - Amfepramon (INN), metadon (INN) ve normetadon (INN); bunların tuzları :
2922.31.00.00.11
- - - Amfepramon (INN)
2922.31.00.00.12
- - - Metadon (INN)
2922.31.00.00.13
- - - Normetadon (INN)
2922.31.00.00.19
- - - Diğerleri
2922.39
- - Diğerleri :
2922.39.00.00.11
- - - Aminobenzaldehit
2922.39.00.00.12
- - - Cathinone (INN)
2922.39.00.00.13
- - - Metcathinone (INN)
2922.39.00.00.14
- - - Ketamin hidroklorür
2922.39.00.00.15
- - - İsomethadone
2922.39.00.00.18
- - - Diğerleri
- Amino -asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların esterleri ve tuzları:
2922.41
- - Lizin ve esterleri; bunların tuzları :
2922.41.00.00.11
- - - Lizin
2922.41.00.00.12
- - - Lizin monohidroklorür
2922.41.00.00.13
- - - Lizin dihidroklorür
2922.41.00.00.14
- - - Kalsiyum lizinat
2922.41.00.00.19
- - - Lizinin diğer tuzları
2922.41.00.00.21
- - - Lizin esterleri ve tuzları
2922.42
- - Glutamik asit ve tuzları :
2922.42.00.00.11
- - - Glutamik asit
2922.42.00.00.12
- - - Glutamik asit hidroklorürü
2922.42.00.00.13
- - - Monosodyum glutamat
2922.42.00.00.14
- - - Kalsiyum glutamat
2922.42.00.00.19
- - - Diğer sodyum glutamatlar
2922.42.00.00.29
- - - Glutamik asidin diğer tuzları
2922.43.00.00.00
- - Antranilik asit ve bunun tuzları
2922.44
- - Tilidin (INN) ve tuzları :
2922.44.00.00.11
- - - Tilidin (INN)
2922.44.00.00.12
- - - Tilidinin tuzları
2922.49
- - Diğerleri:
2922.49.20.00.00
- - - Beta-alanin
- - - Diğerleri:
2922.49.85.10.00
- - - - Glisin (aminoasetikasit)
- - - - Diğerleri :
2922.49.85.90.11
- - - - - Prokain baz ( p-aminobenzoil dietilamino etanol)
2922.49.85.90.12
- - - - - Prokain hidroklorür
2922.49.85.90.13
- - - - - Sarkozin, sarkozin hidroklorür
2922.49.85.90.14
- - - - - Alanin
2922.49.85.90.15
- - - - - Fenil alanin
2922.49.85.90.16
- - - - - Valin
2922.49.85.90.17
- - - - - Lösin
2922.49.85.90.21
- - - - - Aspartik asit
2922.49.85.90.22
- - - - - Potasyum aspartat (aspara K)
2922.49.85.90.23
- - - - - Demir II aspartat
2922.49.85.90.24
- - - - - Kalsiyum aspartat (kalsiretart)
2922.49.85.90.25
- - - - - Fenil glisin
2922.49.85.90.26
- - - - - p-Aminobenzoik asit
2922.49.85.90.27
- - - - - p-Aminobenzoik asitin diğer esterleri
2922.49.85.90.28
- - - - - p-Aminobenzoik asit tuzları
2922.49.85.90.31
- - - - - m-Aminobenzoik asit
2922.49.85.90.32
- - - - - Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)
2922.49.85.90.33
- - - - - Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları
2922.49.85.90.35
- - - - - Pregabalin
2922.49.85.90.36
- - - - - Gabapentin
2922.49.85.90.39
- - - - - Diğerleri
2922.50
- Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri :
2922.50.00.10.00
- - p-Aminosalisilik asit ve tuzları
- - Diğerleri :
2922.50.00.90.11
- - - Tirosin
2922.50.00.90.12
- - - Serin
2922.50.00.90.13
- - - Serin fosfat
2922.50.00.90.15
- - - Tramadol hidroklorür
2922.50.00.90.19
- - - Diğerleri
29.23
Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2923.10.00.00.00
- Kolin ve tuzları
2923.20
- Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler :
2923.20.00.10.00
- - Lesitin
2923.20.00.90.00
- - Diğer fosfoaminolipidler
2923.30.00.00.00
- Tetraetilamonyum perfluorooktan sülfonat
2923.40.00.00.00
- Didesildimetilamonyum perfluorooktan sülfonat
2923.90
- Diğerleri :
- -Tetrametilamonyum formiyat; betain ve tuzları :
2923.90.00.10.11
- - - Tetrametilamonyum formiyat
2923.90.00.10.12
- - - Betain
2923.90.00.10.13
- - - Betain hidroklorür
2923.90.00.10.19
- - - Betainin diğer tuzları
- - Diğerleri :
2923.90.00.90.11
- - - Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür, C.T.A.B)
2923.90.00.90.19
- - - Diğerleri
29.24
Karboksiamid grublu bileşikler; karbonikasidin amid fonksiyonlu bileşikleri:
- Asiklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve türevleri; bunların tuzları :
2924.11.00.00.00
- - Meprobamat (INN)
2924.12.00.00.00
- - Floroasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) ve fosfamidon (ISO)
2924.19
- - Diğerleri :
2924.19.00.00.11
- - - Asetamid
2924.19.00.00.12
- - - Asparajin
2924.19.00.00.13
- - - Asparajin tuzları
2924.19.00.00.14
- - - Laurilamid
2924.19.00.00.15
- - - Laurikasit dietanol amidi
2924.19.00.00.16
- - - Etilkarbamat (üretan)
2924.19.00.00.17
- - - Glutamin
2924.19.00.00.19
- - - Diğer üretanlar
2924.19.00.00.29
- - - Diğerleri
- Siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri; bunların tuzları:
2924.21
- - Üreinler ve türevleri; bunların tuzları :
2924.21.00.00.11
- - - İzoproturon (ISO)
- - - Diğerleri :
2924.21.00.00.21
- - - - p-etoksifenilüre (dulsin)
2924.21.00.00.22
- - - - Dietildifenilüre (sentralit)
2924.21.00.00.29
- - - - Diğerleri
2924.23
- - 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ve tuzları:
2924.23.00.10.00
- - - 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit)
2924.23.00.90.00
- - - Diğerleri
2924.24.00.00.00
- - Etinamat (INN)
2924.25.00.00.00
- - Alaklor (ISO)
2924.29
- - Diğerleri:
2924.29.10.00.00
- - - Lidokain (INN)
- - - Diğerleri :
2924.29.70.00.11
- - - - Parasetamol (INN)
- - - - Diğerleri :
2924.29.70.00.21
- - - - - Asetanilid
2924.29.70.00.22
- - - - - Metil asetanilid
2924.29.70.00.23
- - - - - Etil asetanilid
2924.29.70.00.24
- - - - - Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid,fenasetin)
2924.29.70.00.25
- - - - - Fenilasetamid
2924.29.70.00.26
- - - - - p-Asetimidazol
2924.29.70.00.27
- - - - - Lidokain hidroklorür
2924.29.70.00.28
- - - - - Neostigmin bromür
2924.29.70.00.31
- - - - - Neostigmin metil sülfat
2924.29.70.00.32
- - - - - Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.70.00.33
- - - - - Profam
2924.29.70.00.34
- - - - - Neotam
2924.29.70.00.36
- - - - - Advantam
2924.29.70.00.37
- - - - - 3-oxo-2-phenylbutanamide
2924.29.70.00.38
- - - - - alfa-Fenilasetoasetamid (APAA)
2924.29.70.00.48
- - - - - Diğerleri
29.25
Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin gruplu bileşikler:
- İmidler ve türevleri; bunların tuzları
2925.11
- - Sakkarin ve tuzları :
2925.11.00.10.00
- - - Sakkarin
- - - Sakkarin tuzları :
2925.11.00.20.11
- - - - Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19
- - - - Sakkarinin diğer tuzları
2925.12.00.00.00
- -Glutetimit (INN)
2925.19
- - Diğerleri:
2925.19.20.00.00
- - - 3,3',4,4',5,5',6,6' -Oktabrom -N,N' -etilen diftalimid; N,N' - etilenbis (4,5 - dibromhekzahidro - 3,6 -metanoftalimid)
- - - Diğerleri :
2925.19.95.00.11
- - - - Süksinimid
2925.19.95.00.12
- - - - N-Klor süksinimid
2925.19.95.00.13
- - - - Ftalimid
2925.19.95.00.14
- - - - Procymidone
2925.19.95.00.19
- - - - Diğer imidler
- İminler ve türevleri; bunların tuzları
2925.21.00.00.00
- - Klordimeform (IS0)
- - Diğerleri :
2925.29.00.00.11
- - -Guanidin
2925.29.00.00.12
- - - Guanidin nitrat
2925.29.00.00.13
- - - Guanidin hidroklorür
2925.29.00.00.14
- - -Guanidinin diğer tuzları
2925.29.00.00.15
- - -Difenilguanidin
2925.29.00.00.16
- - -o-Tolil diguanidin
2925.29.00.00.18
- - - Metformin (dimetilbiguanidin)
2925.29.00.00.19
- - - Diğerleri
29.26
Nitril gruplu bileşikler:
2926.10.00.00.00
- Akrilonitril
2926.20.00.00.00
- Disiyandiamit (1 -sianaguanidin)
2926.30
- Fenproporeks (INN) ve tuzları; methadone (INN) ara ürün (4-cyano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)
2926.30.00.00.11
- - Fenproporeks (INN)
2926.30.00.00.12
- - Metadon (INN) ara ürün (4-siyano-2-dimetilamin-4,4-difenilbutan veya 2-dimetilamin-4,4-difenil-4 siyanobutan)
2926.30.00.00.19
- - Diğerleri
2926.40.00.00.00
- alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN)
2926.90
- Diğerleri:
2926.90.20.00.00
- - İzoftalonitril
- - Diğerleri :
2926.90.70.00.11
- - - Asetonitril
2926.90.70.00.12
- - - Benzonitril
2926.90.70.00.13
- - - Fenilsiyonamid
2926.90.70.00.14
- - - Naftonitril
2926.90.70.00.15
- - - Nitrofenilasetonitril
2926.90.70.00.16
- - - Hidroksifenilasetonitril
2926.90.70.00.17
- - - İminodiasetonitril
2926.90.70.00.18
- - - Verapamil hidroklorür
2926.90.70.00.21
- - - Cyhalothrine
2926.90.70.00.22
- - - Fenvalerat
2926.90.70.00.23
- - - İsoaminil sitrat
2926.90.70.00.25
- - - Fenilasetonitril (benzil siyanit)
2926.90.70.00.28
- - - Diğerleri
2927.00
Diazo, azo ve azoksi bileşikleri :
2927.00.00.00.11
- Benzendiazonyum klorür (fenildiazonyum klorür)
2927.00.00.00.12
- Diazoaminobenzen
2927.00.00.00.13
- p-Diazobenzen sülfonik asit
2927.00.00.00.14
- Diazosalisik asit
2927.00.00.00.15
- N-Metil-diazoaminobenzen
2927.00.00.00.19
- Diğer diazo bileşikleri
2927.00.00.00.21
- Azobenzen
2927.00.00.00.22
- Azotoluen
2927.00.00.00.23
- 2,2'-Dimetil 2,2'-azodipropionitril (AIBN)
2927.00.00.00.24
- Aminoazobenzensülfonik asit ve tuzları
2927.00.00.00.29
- Diğer azo bileşikleri
2927.00.00.00.31
- Azoksi bileşikleri
2928.00
Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri :
2928.00.10.00.00
- N,N - Bis (2 - metoksietil) hidroksilamin
- Diğerleri:
- - Hidrazinin organik türevleri
2928.00.90.10.11
- - - Fenilhidrazin
2928.00.90.10.12
- - - Nitrofenil hidrazinler
2928.00.90.10.19
- - - Hidrazinin diğer organik türevleri
- - Hidroksilaminin diğer organik türevleri :
2928.00.90.20.11
- - - Dimetilglioksim
2928.00.90.20.12
- - - Difenilkarbazit
2928.00.90.20.19
- - - Hidroksilaminin diğer organik türevleri
29.29
Diğer azot gruplu bileşikler:
2929.10
- İzosiyanatlar :
2929.10.00.00.11
- - Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar)
- - Diğerleri
2929.10.00.00.21
- - - Fenilizosiyanat
2929.10.00.00.22
- - - Hekzametilen diizosiyanat
2929.10.00.00.29
- - - Diğer izosiyanatlar
2929.90
- Diğerleri :
2929.90.00.00.11
- - İzonitreller (karbilaminler)
2929.90.00.00.12
- - Karboksilik asit azidleri
2929.90.00.00.13
- - Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14
- - Kalsiyum siklamad
2929.90.00.00.15
- - N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides
2929.90.00.00.16
- - Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates
2929.90.00.00.17
- - Siklamik Asit
2929.90.00.00.21
- - İsoaminil siklamat
2929.90.00.00.22
- - Nitroguanidin
2929.90.00.00.29
- - Diğerleri
X. ORGANO - İNORGANİK BİLEŞİKLER, HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER, NÜKLEİK ASİTLER VE BUNLARIN TUZLARI VE SÜLFONAMİDLER
29.30
Kükürtlü organik bileşikler:
2930.10.00.00.00
- 2-(N,N-Dimetilamino) etanetiyol
2930.20
- Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar :
2930.20.00.00.11
- - Tiyokarbamatlar
2930.20.00.00.12
- - Çinkodibutilditiyokarbamat
2930.20.00.00.13
- - Ferbam
2930.20.00.00.18
- - Diğer ditiyokarbamatlar
2930.30
- Tiyouram mono -, di- veya -tetrasülfürler :
2930.30.00.00.11
- - Tetraetiltiyouram disülfür
2930.30.00.00.19
- - Diğerleri
2930.40
- Methionin:
2930.40.10.00.00
- - Methionin (INN)
2930.40.90.00.00
- - Diğerleri
2930.60.00.00.00
- 2-(N,N-Dietilamino) etanetiyol
2930.70.00.00.00
- Bis(2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN))
2930.80.00.00.00
- Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) ve metamidofos (ISO)
2930.90
- Diğerleri:
2930.90.13.00.00
- - Sistein ve sistin
2930.90.16.00.00
- - Sistein ve sistinin türevleri
2930.90.30.00.00
- - DL-2-hidroksi-4-(metiltio) bütirik asit
2930.90.40.00.00
- - 2,2'-Tiodietil bis [3 - (3,5 - di - tert - butil - 4 - hidroksifenil) propiyonat]
2930.90.50.00.00
- - 4 - Metil - 2,6 - bis (metiltio) - m - fenilendiamin ve 2 - metil - 4,6 - bis (metiltio) - m - fenilendiamin içeren izomer karışımları
- - Diğerleri :
2930.90.98.10.00
- - - Tiosemikarbazidin organik türevleri
2930.90.98.20.00
- - - Ksantatlar (ditiyokarbonatlar)
- - - Diğerleri
2930.90.98.90.11
- - - - Tiyoüre
2930.90.98.90.12
- - - - Difenil tiyoüre
2930.90.98.90.13
- - - - Di-o-toliltiyoüre
2930.90.98.90.14
- - - - Dimetil sülfür
2930.90.98.90.15
- - - - Difenil sülfür
2930.90.98.90.16
- - - - Tiyoanilin
2930.90.98.90.17
- - - - Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür)
2930.90.98.90.18
- - - - Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan)
2930.90.98.90.21
- - - - O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter)
2930.90.98.90.22
- - - - 2-Kloretil klormetil sülfür
2930.90.98.90.24
- - - - Bis (2-kloretiltiyo) metan
2930.90.98.90.25
- - - - 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan
2930.90.98.90.26
- - - - 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan
2930.90.98.90.28
- - - - Metil merkaptan
2930.90.98.90.31
- - - - Etil merkaptan
2930.90.98.90.32
- - - - N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları
2930.90.98.90.34
- - - - Tiyofenoller
2930.90.98.90.35
- - - - Tiyosalisilik asit (o-merkaptobenzoik asit)
2930.90.98.90.36
- - - - Fenil izotiyosiyanat
2930.90.98.90.37
- - - - Alil izotiyosiyanat
2930.90.98.90.38
- - - - Tiyoaldehidler
2930.90.98.90.41
- - - - Tiyoketonlar
2930.90.98.90.42
- - - - Tiyoasitler
2930.90.98.90.43
- - - - Dimetil sülfoksit ve sülfonlar
2930.90.98.90.44
- - - - Sülfinik asitler ve sülfonlar
2930.90.98.90.45
- - - - 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan
2930.90.98.90.46
- - - - Bis (2-kloretiltiyometil) eter
- - - - [S-2 -(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phoshonothioates ve onların o-alkyl (≤ C10, içeren cycloalkyl) esterleri; bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları
2930.90.98.90.47
- - - - - O-ETİL S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat
2930.90.98.90.49
- - - - - Diğerleri
2930.90.98.90.51
- - - - o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları
2930.90.98.90.52
- - - - O-Etil S-feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos)
- - - - Diğerleri:
2930.90.98.90.61
- - - - - Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2930.90.98.90.62
- - - - - α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA)
2930.90.98.90.63
- - - - - Triflorometil kükürt pentaflorür
2930.90.98.90.68
- - - - - Diğerleri
29.31
Diğer organo-inorganik bileşikler:
2931.10.00.00.00
- Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun
2931.20.00.00.00
- Tributiltin bileşikleri
- Halojenlenmemiş organofosfor türevleri:
2931.41.00.00.00
- - Dimetil metil fosfanat
2931.42.00.00.00
- - Dimetil propilfosfonat
2931.43.00.00.00
- - Dietil etilfosfonat
2931.44.00.00.00
- - Metilfosfonik asit
2931.45.00.00.00
- - Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1: 1)
2931.46.00.00.00
- - 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit
2931.47.00.00.00
- - (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat
2931.48.00.00.00
- - 3,9-Dimetil-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5] undekan 3,9-dioksit
2931.49
- - Diğerleri:
2931.49.10.00.00
- - - Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat
2931.49.20.00.00
- - - Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat
2931.49.30.00.00
- - - Etitronik asit (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfonik asit) ve tuzları
2931.49.40.00.00
- - - (Nitrilotrimethanediyl)tris(phosphonic acid), {ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methy ene)]} tetrakis(phosphonic acid), [(bis{2-[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl}amino) methyl]phosphonic acid, {hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]}tetrakis(phos phonic acid), {[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)}bis(phosphonic acid), ve [(bis{6-[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]phosphonic acid; ve bunların tuzları
- - - Diğerleri:
- - - - o-Alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl (methyl, ethyl n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidatlar:
2931.49.90.00.11
- - - - - Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)
2931.49.90.00.19
- - - - - Diğerleri
- - - - [O-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterleri; bunların alkyllendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları:
2931.49.90.00.21
- - - - - O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit
2931.49.90.00.29
- - - - - Diğerleri
2931.49.90.00.31
- - - - Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit)
2931.49.90.00.32
- - - - Tris asiridinil fosfor oksit
2931.49.90.00.33
- - - - Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2931.49.90.00.34
- - - - Fosfonik asit, metil-poliglikol ester
2931.49.90.00.39
- - - - Diğerleri
- Halojenlenmiş organofosfor türevleri:
2931.51.00.00.00
- - Metilfosfonik diklorür
2931.52.00.00.00
- - Propilfosfonik diklorür
2931.53.00.00.00
- - O-(3-kloropropil) O-[4-nitro-3-(triflorometil)fenil]metilfosfonotiyonat
2931.54.00.00.00
- - Triklorfon (ISO)
2931.59
- - Diğerleri:
2931.59.10.00.00
- - - Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)
- - - Diğerleri:
- - - - o-Alkyl (≤ C10, cycloalkyl grupları içeren) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridatlar:
2931.59.90.00.11
- - - - - Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate)
2931.59.90.00.12
- - - - - Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate)
2931.59.90.00.19
- - - - - Diğerleri
2931.59.90.00.21
- - - - Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler
2931.59.90.00.22
- - - - Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat)
2931.59.90.00.23
- - - - Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat)
2931.59.90.00.29
- - - - Diğerleri
2931.90
- Diğerleri :
2931.90.00.10.00
- - Arsenikli organik bileşikler
- - Diğerleri
2931.90.00.90.12
- - - Demir karbonil ve nikel karbonil
2931.90.00.90.31
- - - Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin)
2931.90.00.90.32
- - - Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin)
2931.90.00.90.33
- - - Levizit 3 (tris (2-klorvinil) arsin)
- - - Diğerleri:
2931.90.00.90.54
- - - - DBB (Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane)
2931.90.00.90.55
- - - - Fentin asetat
2931.90.00.90.56
- - - - Fentin hidroksit
2931.90.00.90.57
- - - - Triorganostannic bileşikler
2931.90.00.90.68
- - - - Diğerleri
29.32
Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler:
- Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2932.11.00.00.00
- - Tetrahidrofuran
2932.12.00.00.00
- - 2 - furaldehit (furfuraldehit)
2932.13
- - Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol :
2932.13.00.00.11