SANAYİ SEKTÖRÜNE ÖZEL İLAN & REKLAM SİTESİ

Gtip (G.İ.P.T) Kimya Sanayii Ve Buna Bağlı Sanayii Ürünleri 1.01.0001

Gtip (G.İ.P.T) Kimya Sanayii Ve Buna Bağlı Sanayii Ürünleri

BÖLÜM 6 KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

FASIL 26 Anorganik Kimyasallar; Kıymetli Metallerin, Radyoaktif Elementlerin; Nadir Toprak Metallerinin Ve İzotoplarının Organik Veya Anorganik Bileşikleri

Kimyasal Elementler

2022 yılı gtip listesi- 2022 yılı g.t.i.p Listesi

28.01
Flor, klor, brom ve iyot:
2801.10.00.00.00
- Klor
2801.20
- İyot :
2801.20.00.10.00
- - Resüblime iyot
2801.20.00.90.00
- - Diğerleri
2801.30
- Flor; brom:
2801.30.10.00.00
- - Flor
2801.30.90.00.00
- - Brom
2802.00.00.00.00
Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt
2803.00
Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon]:
2803.00.00.10.00
- Petrol gazı karası (metan karası)
2803.00.00.20.00
- Bitkisel karalar
- Diğerleri:
2803.00.00.90.11
- - İskarası
2803.00.00.90.12
- - Antrasen
2803.00.00.90.19
- - Diğerleri
28.04
Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller:
2804.10.00.00.00
- Hidrojen
- Asal gazlar:
2804.21.00.00.00
- - Argon
2804.29
- - Diğerleri:
2804.29.10.00.00
- - - Helyum
- - - Diğerleri
2804.29.90.00.12
- - - - Neon
2804.29.90.00.19
- - - - Diğer asal gazlar
2804.30.00.00.00
- Azot
2804.40.00.00.00
- Oksijen
2804.50
- Bor; tellür:
2804.50.10.00.00
- - Bor
2804.50.90.00.00
- - Tellür
- Silisyum :
2804.61.00.00.00
- - Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler
2804.69.00.00.00
- - Diğerleri
2804.70
- Fosfor:
2804.70.10.00.00
- - Kırmızı fosfor
2804.70.90.00.00
- - Diğerleri
2804.80.00.00.00
- Arsenik
2804.90.00.00.00
- Selenyum
28.05
Alkali metaller veya toprak alkali metaller; nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın); civa:
- Alkali metaller veya toprak alkali metaller:
2805.11.00.00.00
- - Sodyum
2805.12.00.00.00
- - Kalsiyum
2805.19
- - Diğerleri
2805.19.10.00.00
- - - Stronsiyum ve baryum
- - - Diğerleri
2805.19.90.00.11
- - - - Potasyum
2805.19.90.00.12
- - - - Lityum
2805.19.90.00.13
- - - - Sezyum ve rubidyum
2805.19.90.00.19
- - - - Diğerleri
2805.30
- Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olsun olmasın):
2805.30.10.00.00
- - Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar
- - Diğerleri:
- - - Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta olanlar:
2805.30.20.00.00
- - - - Seryum, Lantan, Praseodim, Neodimyum ve Samaryum
2805.30.30.00.00
- - - - Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum ve itriyum
2805.30.40.00.00
- - - - Skandiyum
2805.30.80.00.00
- - - Diğerleri
2805.40
- Civa :
2805.40.10.00.00
- - Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına FOB kıymeti 224 Euro'yu geçmeyenler
2805.40.90.00.00
- - Diğerleri
II. İNORGANİK ASİTLER VE AMETALLERİN İNORGANİK OKSİJENLİ BİLEŞİKLERİ
28.06
Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit:
2806.10
- Hidrojen klorür (hidroklorik asit)
2806.10.00.00.11
- - Saf hidroklorik asit
2806.10.00.00.12
- - Teknik hidroklorik asit ( tuz ruhu )
2806.20.00.00.00
- Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit)
2807.00
Sülfirik asit; oleum:
- Sülfirik asit:
2807.00.00.00.11
- - Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf )
2807.00.00.00.19
- - Diğerleri
2807.00.00.00.29
- Oleum
2808.00
Nitrik asit; sülfonitrik asitler
2808.00.00.00.11
- Saf nitrik asit
2808.00.00.00.12
- Teknik nitrik asit (kezzap)
2808.00.00.00.13
- Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit karışımları)
28.09
Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
2809.10.00.00.00
- Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)
2809.20
- Fosforik asit ve polifosforik asitler
2809.20.00.00.11
- - Hipofosforik asit (H4 P2O6)
2809.20.00.00.12
- - Meta fosforik asitler
2809.20.00.00.14
- - Piro fosforik asitler
2809.20.00.00.15
- - Polifosforik asitler
- - Orto fosforik asitler (fosforik asit ):
2809.20.00.00.16
- - - Gıda sanayiinde kullanılanlar
2809.20.00.00.17
- - - Diğerleri
2810.00
Bor oksitleri; borik asitler:
2810.00.10.00.00
- Dibor trioksit
- Diğerleri:
2810.00.90.10.00
- - Metaborik asit
- - Diğerleri
2810.00.90.90.11
- - - Orto borik asit ( borik asit )
2810.00.90.90.19
- - - Diğer borik asitler
2810.00.90.90.29
- - - Diğer bor oksitleri
28.11
Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri:
- Diğer inorganik asitler:
2811.11.00.00.00
- - Hidrojen florür (hidroflorik asit)
2811.12.00.00.00
- - Hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit)
2811.19
- - Diğerleri :
2811.19.10.00.00
- - - Hidrojen bromür (hidrobromik asit)
- - - Diğerleri:
2811.19.80.10.00
- - - - Arsenik asit
- - - - Diğerleri:
2811.19.80.90.11
- - - - - Perklorik asit
2811.19.80.90.12
- - - - - Sülfamik asit ( aminosülfonik asit )
2811.19.80.90.13
- - - - - Silisik asit
2811.19.80.90.19
- - - - - Diğerleri
- Ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri:
2811.21.00.00.00
- - Karbondioksit
2811.22.00.00.00
- - Silisyum dioksit
2811.29
- - Diğerleri:
2811.29.05.00.00
- - - Kükürt dioksit
- - - Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit); diarsenik trioksit :
2811.29.10.10.00
- - - - Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit)
2811.29.10.20.00
- - - - Diarsenik trioksit
- - - Azot oksitleri
2811.29.30.00.11
- - - - Azot protoksit
2811.29.30.00.19
- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
2811.29.90.10.00
- - - - Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti)
2811.29.90.90.00
- - - - Diğerleri
III. AMETALLERİN HALOJENLİ VEYA KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLERİ
28.12
Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri:
- Klorür ve oksiklorürler:
2812.11.00.00.00
- - Fosgen (karbonil diklorür)
2812.12.00.00.00
- - Fosfor oksiklorür
2812.13.00.00.00
- - Fosfor triklorür
2812.14.00.00.00
- - Fosfor pentaklorür
2812.15.00.00.00
- - Sülfür monoklorür
2812.16.00.00.00
- - Sülfür diklorür
2812.17.00.00.00
- - Tionil klorür
2812.19
- - Diğerleri:
2812.19.10.00.00
- - - Fosfordan olanlar
2812.19.90.00.00
- - - Diğerleri
2812.90
- Diğerleri:
2812.90.00.00.11
- - Bor triflorür
2812.90.00.00.12
- - Fosfor tribromür
2812.90.00.00.13
- - Fosfor triiyodür
2812.90.00.00.14
- - Arsenik bromür
2812.90.00.00.15
- - Arsenik iyodür
2812.90.00.00.16
- - Sülfür hegzaflorür
2812.90.00.00.17
- - Azot triflorür
2812.90.00.00.18
- - Diğerleri
28.13
Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür:
2813.10.00.00.00
- Karbonsülfür (karbondisülfür)
2813.90
- Diğerleri:
2813.90.10.00.00
- - Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür
- - Diğerleri
2813.90.90.00.11
- - - Selenyum sülfür
2813.90.90.00.12
- - - Arsenik sülfür
2813.90.90.00.19
- - - Diğer ametallerin sülfürleri
IV. İNORGANİK BAZLAR VE METALLERİN OKSİTLERİ, HİDROKSİTLERİ VE PEROKSİTLERİ
28.14
Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri:
2814.10.00.00.00
- Susuz (saf) amonyak
2814.20.00.00.00
- Amonyağın sulu çözeltileri
28.15
Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri:
- Sodyum hidroksit (kostik soda):
2815.11.00.00.00
- - Katı halde
2815.12.00.00.00
- - Sulu çözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda)
2815.20.00.00.00
- Potasyum hidroksit (kostik potas)
2815.30.00.00.00
- Sodyum veya potasyumun peroksitleri
28.16
Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri:
2816.10.00.00.00
- Magnezyumun hidroksit ve peroksiti
2816.40.00.00.00
- Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri
2817.00
Çinko oksit; çinko peroksit :
2817.00.00.10.00
- Çinko oksit
2817.00.00.90.00
- Çinko peroksit
28.18
Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın); aluminyum oksit;aluminyum hidroksit:
2818.10
- Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
- - İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5 veya daha fazla olanlar
2818.10.11.00.00
- - - Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
2818.10.19.00.00
- - - Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
- - İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5'ten az olanlar:
2818.10.91.00.00
- - - Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
2818.10.99.00.00
- - - Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
2818.20.00.00.00
- Aluminyum oksit (suni korendon hariç)
2818.30.00.00.00
- Aluminyum hidroksit
28.19
Krom oksitleri ve hidroksitleri:
2819.10.00.00.00
- Krom trioksit
2819.90
- Diğerleri:
2819.90.10.00.00
- - Krom dioksit
- - Diğerleri
2819.90.90.00.11
- - - Krom III oksit ( dikrom trioksit ) ( krom yeşili ) ( krom seski oksit )
2819.90.90.00.12
- - - Krom hidroksitleri
28.20
Manganez oksitleri:
2820.10.00.00.00
- Manganez dioksit
2820.90
- Diğerleri:
2820.90.10.00.00
- - Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla manganez içeren manganez oksit
2820.90.90.00.00
- - Diğerleri
28.21
Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar:
2821.10
- Demir oksitleri ve hidroksitleri :
- - Kodeks evsafında olanlar
2821.10.00.10.11
- - - Kodeks evsafında olan demir oksitleri
2821.10.00.10.12
- - - Kodeks evsafında olan demir hidroksitleri
- - Kodeks evsafında olmayanlar
2821.10.00.90.11
- - - Kodeks evsafında olmayan demir oksitleri
2821.10.00.90.12
- - - Kodeks evsafında olmayan demir hidroksitleri
2821.20
- Toprak boyalar :
2821.20.00.10.00
- - Kodeks evsafında olanlar
2821.20.00.90.00
- - Kodeks evsafında olmayanlar
2822.00
Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
2822.00.00.00.11
- Kobalt oksitleri
2822.00.00.00.12
- Ticari kobalt oksitleri
2822.00.00.00.13
- Kobalt hidroksitleri (hidratları)
2823.00.00.00.00
Titan oksitleri
28.24
Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj:
2824.10.00.00.00
- Kurşun monoksit [Iitarge (mürdesenk),massicot]
2824.90
- Diğerleri
- - Minyum ve minoranj
2824.90.00.00.11
- - - Minyum (sülyen) (Pb3 O4)
2824.90.00.00.12
- - - Minoranj
2824.90.00.00.19
- - Diğerleri
28.25
Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler :
2825.10
- Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları
2825.10.00.00.11
- - Hidrazin ve inorganik tuzları
2825.10.00.00.12
- - Hidroksilamin ve inorganik tuzları
2825.20.00.00.00
- Lityum oksit ve hidroksit
2825.30
- Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri
2825.30.00.00.11
- - Vanadyum penta oksit
2825.30.00.00.19
- - Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitler
2825.40.00.00.00
- Nikel oksitleri ve hidroksitleri
2825.50
- Bakır oksitleri ve hidroksitleri
2825.50.00.00.11
- - Bakır I oksit ( kırmızı bakır oksit )
2825.50.00.00.12
- - Bakır II oksit ( siyah bakır oksit )
2825.50.00.00.13
- - Bakır hidroksitler
2825.60
- Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit
2825.60.00.00.11
- - Germanyum oksitleri
2825.60.00.00.12
- - Zirkonyum dioksit
2825.70.00.00.00
- Molibden oksitleri ve hidroksitleri
2825.80.00.00.00
- Antimon oksitleri
2825.90
- Diğerleri:
- - Kalsiyum oksit,hidroksit ve peroksit:
2825.90.11.00.00
- - - Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki;
       - 75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 1'den fazla olmayan ve;
       - 1,3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 4'den fazla olmayan)
- - - Diğerleri
2825.90.19.00.11
- - - - Kalsiyum oksit
2825.90.19.00.12
- - - - Kalsiyum peroksit
2825.90.19.00.19
- - - - Diğerleri
2825.90.20.00.00
- - Berilyum oksit ve hidroksit
2825.90.40.00.00
- - Tungsten oksit ve hidroksitleri
2825.90.60.00.00
- - Kadmiyum oksit
- - Diğerleri:
2825.90.85.10.00
- - - Kalay oksitleri
2825.90.85.90.00
- - - Diğerleri
V. İNORGANİK ASİTLERİN VE METALLERİN TUZLARI VE PEROKSİ TUZLARI
28.26
Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları:
- Florürler:
2826.12.00.00.00
- - Aluminyum
2826.19
- - Diğerleri :
- - - Amonyum ve sodyum
2826.19.10.10.00
- - - - Amonyum
2826.19.10.90.00
- - - - Sodyum
- - - Diğerleri
2826.19.90.10.00
- - - - Potasyum
- - - - Diğerleri
2826.19.90.90.11
- - - - - Kalsiyum
2826.19.90.90.12
- - - - - Baryum
2826.19.90.90.19
- - - - - Diğer florürler
2826.30.00.00.00
- Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit)
2826.90
- Diğerleri:
2826.90.10.00.00
- - Dipotasyum hekzaflorzirkonat
- - Diğerleri :
2826.90.80.10.00
- - - Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.20.00
- - - Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.50.00
- - - Sodyum florsilikat
2826.90.80.60.00
- - - Potasyum florsilikat
- - - Diğerleri
2826.90.80.90.11
- - - - Sodyum floraluminat
2826.90.80.90.12
- - - - Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.90.19
- - - - Diğerleri
28.27
Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksi bromürler; iyodürler ve oksiiyodürler:
2827.10.00.00.00
- Amonyum klorür (nişadır)
2827.20.00.00.00
- Kalsiyum klorür
- Diğer klorürler:
2827.31.00.00.00
- - Magnezyum klorür
2827.32.00.00.00
- - Aluminyum klorür
2827.35.00.00.00
- - Nikel klorür
2827.39
- - Diğerleri:
- - - Kalay klorür
2827.39.10.00.11
- - - - Kalay II klorür
2827.39.10.00.12
- - - - Kalay IV klorür
- - - Demir klorür
2827.39.20.00.11
- - - - Demir II klorür
2827.39.20.00.12
- - - - Demir III klorür
2827.39.30.00.00
- - - Kobalt klorür
- - - Diğerleri :
2827.39.85.10.00
- - - - Mangan klorür
- - - - Bizmut, stronsiyum, bakır, kadmiyum, kurşun klorür :
2827.39.85.20.11
- - - - - Bizmut klorür
2827.39.85.20.12
- - - - - Stronsiyum klorür
2827.39.85.20.13
- - - - - Bakır klorür
2827.39.85.20.14
- - - - - Kadmiyum klorür
2827.39.85.20.15
- - - - - Kurşun klorür
2827.39.85.30.00
- - - - Antimon klorür
2827.39.85.40.00
- - - - Baryum klorür
2827.39.85.50.00
- - - - Çinko klorür
2827.39.85.90.00
- - - - Diğerleri
- Oksiklorürler ve hidroksiklorürler:
2827.41
- - Bakır :
2827.41.00.10.00
- - - Bakır oksiklorür
2827.41.00.20.00
- - - Bakır hidroksiklorür
2827.49
- - Diğerleri:
- - - Kurşun:
2827.49.10.10.00
- - - - Kurşun oksiklorür
2827.49.10.20.00
- - - - Kurşun hidroksiklorür
- - - Diğerleri :
2827.49.90.10.00
- - - - Kalay oksiklorür
- - - - Kalsiyum, çinko, mangan, bizmut, stronsiyum, kadmiyum, oksiklorürler
2827.49.90.30.11
- - - - - Kadmiyum oksiklorür
2827.49.90.30.19
- - - - - Diğerleri
2827.49.90.40.00
- - - - Baryum oksiklorür
2827.49.90.90.00
- - - - Diğerleri
- Bromürler ve oksibromürler:
2827.51
- - Sodyum ve potasyum bromürler
2827.51.00.00.11
- - - Sodyum bromürler
2827.51.00.00.12
- - - Potasyum bromürler
2827.59
- - Diğerleri:
2827.59.00.10.00
- - - Oksibromürler
2827.59.00.20.00
- - - Diğer bromürler
2827.60
- İyodürler ve oksiiyodürler :
2827.60.00.10.00
- - Sodyum iyodür ve oksiiyodür
- - Lityum, baryum, magnezyum, demir, çinko, mangan, kobalt iyodürler ve oksiiyodürler
2827.60.00.20.12
- - - Lityum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.13
- - - Baryum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.14
- - - Magnezyum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.15
- - - Mangan iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.16
- - - Demir iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.17
- - - Çinko iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.18
- - - Kobalt iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.30.00
- - Potasyum iyodür
2827.60.00.90.10
- - Diğer iyodür ve oksiiyodürler
28.28
Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler:
2828.10
- Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler
2828.10.00.00.11
- - Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı)
2828.10.00.00.19
- - Diğerleri
2828.90
- Diğerleri :
- - Hipokloritler
2828.90.00.10.11
- - - Sodyum hipoklorit (Javel suyu)
2828.90.00.10.12
- - - Potasyum hipoklorit
2828.90.00.10.19
- - - Diğer hipokloritler
- - Kloritler:
2828.90.00.21.00
- - - Sodyum klorit
2828.90.00.29.00
- - - Diğer kloritler
2828.90.00.30.00
- - Hipobromitler
28.29
Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar:
- Kloratlar:
2829.11.00.00.00
- - Sodyum klorat
2829.19
- - Diğerleri
2829.19.00.00.11
- - - Amonyum klorat
2829.19.00.00.12
- - - Potasyum klorat
2829.19.00.00.13
- - - Baryum klorat
2829.19.00.00.19
- - - Diğer kloratlar
2829.90
- Diğerleri:
- - Perkloratlar :
2829.90.10.10.00
- - - Amonyum perklorat
- - - Diğer perkloratlar
2829.90.10.20.11
- - - - Sodyum perklorat
2829.90.10.20.19
- - - - Diğer perkloratlar
2829.90.40.00.00
- - Potasyum ve sodyum bromatlar
- - Diğerleri :
- - - Diğer bromatlar, perbromatlar,lityum, baryum, magnezyum, mangan, demir, çinko, kobalt iyodatları ve periyodatları
2829.90.80.10.12
- - - - Lityum iyodat ve periyodat
2829.90.80.10.19
- - - - Diğerleri
2829.90.80.20.00
- - - Sodyum iyodat ve periyodat
- - - Diğer iyodatlar ve periyodatlar
2829.90.80.30.11
- - - - Diğer iyodatlar
2829.90.80.30.12
- - - - Diğer periyodatlar
28.30
Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2830.10
- Sodyum sülfürler
2830.10.00.00.11
- - Sodyum sülfür
2830.10.00.00.12
- - Sodyum hidrojen sülfür ( sodyum hidrosülfür )
2830.90
- Diğerleri:
- - Kalsiyum; antimuan; demir sülfürleri :
2830.90.11.10.00
- - - Demir sülfürler
2830.90.11.20.00
- - - Kalsiyum ve antimuan sülfür
- - Diğerleri
- - - Potasyum ,kalay sülfür ve polisülfürler
2830.90.85.10.11
- - - - Potasyum sülfürler
2830.90.85.10.12
- - - - Kalay sülfürler
2830.90.85.10.13
- - - - Potasyum polisülfürler
2830.90.85.10.14
- - - - Kalay polisülfürler
2830.90.85.20.00
- - - Kalsiyum, antimuan polisülfür
2830.90.85.30.00
- - - Sodyum polisülfür
- - - Diğerleri
2830.90.85.90.11
- - - - Baryum sülfürler
2830.90.85.90.13
- - - - Amonyum hidrosülfür
2830.90.85.90.14
- - - - Amonyum sülfür
2830.90.85.90.19
- - - - Diğer sülfürler
2830.90.85.90.21
- - - - Baryum polisülfür
2830.90.85.90.22
- - - - Demir polisülfür
2830.90.85.90.23
- - - - Amonyum polisülfür
2830.90.85.90.29
- - - - Diğer polisülfürler
28.31
Ditiyonitler ve sülfoksilatlar:
2831.10
- Sodyum
2831.10.00.00.11
- - Sodyum ditiyonit ( sodyum hidrosülfit)
2831.10.00.00.12
- - Sodyum sülfoksilat
2831.90.00.00.00
- Diğerleri
28.32
Sülfitler; tiyosülfatlar:
2832.10
- Sodyum sülfitler
2832.10.00.00.11
- - Sodyum sülfit
2832.10.00.00.12
- - Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit)
2832.10.00.00.13
- - Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit)
2832.20
- Diğer sülfitler :
2832.20.00.10.00
- - Amonyum sülfit
- - Diğer sülfitler
2832.20.00.90.11
- - - Potasyum sülfitler
2832.20.00.90.19
- - - Diğer sülfitler
2832.30
- Tiyosülfatlar :
2832.30.00.10.00
- - Sodyum tiyosülfat
2832.30.00.20.00
- - Amonyum tiyosülfat
2832.30.00.90.00
- - Diğer tiyosülfatlar
28.33
Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar):
- Sodyum sülfatlar:
2833.11.00.00.00
- - Disodyum sülfat (sodyum sülfat)
2833.19
- - Diğerleri
2833.19.00.00.11
- - - Sodyum bisülfat ( sodyum hidrojen sülfat )
2833.19.00.00.12
- - - Sodyum pirosülfat ( disodyum disülfat )
- Diğer sülfatlar:
2833.21.00.00.00
- - Magnezyum sülfat
2833.22.00.00.00
- - Aluminyum sülfat
2833.24.00.00.00
- - Nikel sülfatlar
2833.25
- - Bakır sülfatlar :
2833.25.00.10.00
- - - Bakır I sülfat
2833.25.00.20.00
- - - Bakır II sülfat (göz taşı)
2833.27.00.00.00
- - Baryum sülfat
2833.29
- - Diğerleri:
- - -Kadmiyum; krom, çinko
2833.29.20.10.00
- - - - Kadmiyum sülfat
2833.29.20.20.00
- - - - Krom sülfat
2833.29.20.30.00
- - - - Çinko sülfat
2833.29.30.00.00
- - - Kobalt sülfat,titan sülfat
2833.29.60.00.00
- - - Kurşun sülfat
- - - Diğerleri :
2833.29.80.00.11
- - - - Manganez sülfat ( mangan sülfat )
2833.29.80.00.12
- - - - Aluminyum magnezyum sülfat
2833.29.80.00.19
- - - - Diğerleri
2833.30
- Şaplar:
2833.30.00.10.00
- - Aluminyum amonyum sülfat (amonyak şapı)
2833.30.00.20.00
- - Aluminyum potasyum sülfat (potas şapı)
- - Diğerleri
2833.30.00.90.11
- - - Aluminyum sodyum sülfatlar ( soda şapı )
2833.30.00.90.12
- - - Krom potasyum sülfat ( krom şapı )
2833.30.00.90.13
- - - Amonyum krom sülfat (amonyaklı krom şapı )
2833.30.00.90.14
- - - Amonyum demir bisülfat (amonyaklı demir şapı )
2833.30.00.90.15
- - - Demir III potasyum sülfat ( potaslı demir şapı )
2833.30.00.90.19
- - - Diğer şaplar
2833.40
- Peroksisülfatlar (persülfatlar) :
2833.40.00.10.00
- - Sodyum
2833.40.00.20.00
- - Amonyum
2833.40.00.30.00
- - Potasyum
28.34
Nitritler; nitratlar:
2834.10
- Nitritler :
2834.10.00.10.00
- - Baryum
- - Amonyum, potasyum, kalsiyum,kurşun
2834.10.00.20.11
- - - Potasyum nitrit
2834.10.00.20.19
- - - Diğerleri
2834.10.00.30.00
- - Bakır, magnezyum, lityum
- - Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum
2834.10.00.40.11
- - - Kadmiyum nitrit
2834.10.00.40.19
- - - Diğerleri
2834.10.00.50.00
- - Sodyum
2834.10.00.90.00
- - Diğerleri
- Nitratlar:
2834.21.00.00.00
- - Potasyum nitrat
2834.29
- - Diğerleri:
- - - Baryum; berilyum; kadmiyum; kobalt; nikel; kurşun nitrat:
2834.29.20.10.00
- - - - Baryum nitrat
2834.29.20.20.00
- - - - Kadmiyum nitrat
- - - - Berilyum; kobalt;nikel nitratlar
2834.29.20.30.11
- - - - - Berilyum nitrat
2834.29.20.30.12
- - - - - Kobalt nitrat
2834.29.20.30.13
- - - - - Nikel nitrat
2834.29.20.40.00
- - - - Kurşun nitrat
2834.29.40.00.00
- - - Bakır nitratlar
- - - Diğerleri :
- - - - Kalsiyum nitrat:
2834.29.80.11.00
- - - - - Ağırlıkça % 16 veya daha az azot içeren
2834.29.80.12.00
- - - - - Tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar
2834.29.80.19.00
- - - - - Diğerleri
- - - - Magnezyum, lityum nitrat
2834.29.80.20.11
- - - - - Magnezyum nitrat
2834.29.80.20.12
- - - - - Lityum nitrat
2834.29.80.30.00
- - - - Uranyum nitrat
2834.29.80.40.00
- - - - Bazik bizmut nitrat
2834.29.80.50.00
- - - - Bizmut nitrat
2834.29.80.90.00
- - - - Diğer nitratlar
28.35
FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler) ve fosfatlar; poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
2835.10
- Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler) :
- - Sodyum, kalsiyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.10.11
- - - Sodyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.10.12
- - - Kalsiyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.20.00
- - Potasyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.90.00
- - Diğer fosfitler ve hipofosfitler
- Fosfatlar:
2835.22
- - Mono - veya di -sodyum fosfat
2835.22.00.00.11
- - - Monosodyum fosfat
2835.22.00.00.12
- - - Disodyum fosfat
2835.24.00.00.00
- - Potasyum fosfatlar
2835.25.00.00.00
- - Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)
2835.26.00.00.00
- - Diğer kalsiyum fosfatlar
2835.29
- - Diğerleri :
2835.29.10.00.00
- - - Triamonyum fosfat
2835.29.30.00.00
- - - Trisodyumfosfat
- - - Diğerleri:
2835.29.90.10.00
- - - - Demir fosfatlar
2835.29.90.20.00
- - - - Sodyum fosfatlar
2835.29.90.90.00
- - - - Diğer fosfatlar
- Polifosfatlar:
2835.31.00.00.00
- - Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)
2835.39
- - Diğerleri:
2835.39.00.10.00
- - - Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar
2835.39.00.20.00
- - - Potasyum polifosfatlar
2835.39.00.90.00
- - - Diğer polifosfatlar
28.36
Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum kar bamat içeren ticari amonyum karbonat:
2836.20
- Disodyum karbonat :
2836.20.00.00.11
- - Susuz disodyum karbonat ( dehidrate )
2836.20.00.00.12
- - Kristal sulu disodyum karbonat (çamaşır sodası )
2836.30.00.00.00
- Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat)
2836.40
- Potasyum karbonatlar
2836.40.00.00.11
- - Potasyum karbonat ( potas )
2836.40.00.00.12
- - Potasyum bikarbonat ( potasyum hidrojen karbonat )
2836.50.00.00.00
- Kalsiyum karbonat
2836.60.00.00.00
- Baryum karbonat
- Diğerleri:
2836.91.00.00.00
- - Lityum karbonatlar
2836.92.00.00.00
- - Stronsiyum karbonat
2836.99
- - Diğerleri:
- - - Karbonatlar:
- - - - Magnezyum; bakır :
2836.99.11.10.00
- - - - - Magnezyum karbonat
2836.99.11.20.00
- - - - - Bakır karbonat
- - - - Diğerleri :
2836.99.17.10.00
- - - - - Manganez karbonatlar
2836.99.17.20.00
- - - - - Demir II karbonat (FeCO3)
2836.99.17.30.00
- - - - - Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)
2836.99.17.40.00
- - - - - Amonyum bikarbonat
2836.99.17.50.00
- - - - - Diğer amonyum karbonatlar
2836.99.17.60.00
- - - - - Kurşun karbonatlar
- - - - - Diğerleri
2836.99.17.90.11
- - - - - - Berilyum karbonatlar
2836.99.17.90.12
- - - - - - Kobalt karbonatlar
2836.99.17.90.19
- - - - - - Diğerleri
- - - Peroksikarbonatlar (perkarbonatlar) :
2836.99.90.10.00
- - - - Sodyum perkarbonatlar
2836.99.90.20.00
- - - - Potasyum perkarbonatlar
2836.99.90.30.00
- - - - Baryum perkarbonatlar
2836.99.90.90.00
- - - - Diğer perkarbonatlar
28.37
Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler:
- Siyanürler ve oksisiyanürler:
- - Sodyum
2837.11.00.00.11
- - - Sodyum siyanürler
2837.11.00.00.12
- - - Sodyum oksisiyanürler
2837.19
- - Diğerleri :
- - - Kadmiyum, kalsiyum siyanür
2837.19.00.20.11
- - - - Kadmiyum siyanür
2837.19.00.20.12
- - - - Kalsiyum siyanür
2837.19.00.30.00
- - - Potasyum siyanür
2837.19.00.40.00
- - - Amonyum siyanür
- - - Diğerleri
2837.19.00.90.11
- - - - Çinko siyanürler
2837.19.00.90.12
- - - - Bakır siyanürler
2837.19.00.90.14
- - - - Nikel siyanürler
2837.19.00.90.16
- - - - Kobalt siyanürler
2837.19.00.90.17
- - - - Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler
2837.19.00.90.19
- - - - Diğer siyanürler
2837.20
- Kompleks siyanürler :
- - Kadmiyum, kalsiyum :
2837.20.00.20.11
- - - Kompleks kadmiyum siyanürler
2837.20.00.20.12
- - - Kompleks kalsiyum siyanürler
- - Sodyum :
2837.20.00.30.11
- - - Sodyum ferrosiyanür
2837.20.00.30.19
- - - Diğer kompleks sodyum siyanürleri
- - Potasyum, amonyum :
2837.20.00.40.11
- - - Potasyum ferrosiyanür
2837.20.00.40.12
- - - Potasyum ferrisiyanür
2837.20.00.40.13
- - - Diğer kompleks potasyum siyanürler
2837.20.00.40.14
- - - Kompleks amonyum siyanürler
2837.20.00.90.00
- - Diğer kompleks siyanürler
28.39
Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar:
- Sodyum:
2839.11.00.00.00
- - Sodyum metasilikatlar
2839.19
- - Diğerleri
2839.19.00.00.11
- - - Sodyum silikat (su camı veya cam suyu)
2839.19.00.00.19
- - - Diğerleri
2839.90
- Diğerleri :
2839.90.00.10.00
- - Potasyum silikat
2839.90.00.20.00
- - Ticari alkali metal silikatlar
- - Diğerleri
2839.90.00.90.11
- - - Kurşun silikat
2839.90.00.90.12
- - - Zirkonyum silikat
2839.90.00.90.13
- - - Çöktürülmüş kalsiyum silikat
2839.90.00.90.15
- - - Diğer silikatlar
28.40
Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar):
- Disodyum tetraborat (rafine boraks):
2840.11.00.00.00
- - Anhidrit
2840.19
- - Diğerleri:
2840.19.10.00.00
- - - Disodyum tetraborat pentahidrat
2840.19.90.00.00
- - - Diğerleri
2840.20
- Diğer boratlar:
2840.20.10.00.00
- - Sodyum boratlar (anhidrit)
- - Diğerleri :
2840.20.90.10.00
- - - Amonyum boratlar
2840.20.90.90.00
- - - Diğer boratlar
2840.30
- Peroksiboratlar (perboratlar) :
- - Sodyum perborat (perboraks)
2840.30.00.10.11
- - - Sodyum perborat monohidrat
2840.30.00.10.19
- - - Diğerleri
2840.30.00.20.00
- - Amonyum perborat
2840.30.00.90.00
- - Diğerleri
28.41
Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları:
2841.30.00.00.00
- Sodyum dikromat
2841.50
- Diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar
2841.50.00.10.00
- - Potasyum dikromat
- - Diğerleri:
2841.50.00.90.11
- - - Sodyum kromat
2841.50.00.90.12
- - - Potasyum kromat
2841.50.00.90.13
- - - Amonyum kromat
2841.50.00.90.14
- - - Baryum kromat
2841.50.00.90.19
- - - Diğer kromatlar
2841.50.00.90.29
- - - Diğer dikromatlar
2841.50.00.90.31
- - - Peroksikromatlar
- Manganitler,manganatlar ve permanganatlar :
2841.61.00.00.00
- - Potasyum permanganat
2841.69
- - Diğerleri
2841.69.00.00.11
- - - Manganitler
2841.69.00.00.12
- - - Manganatlar
2841.69.00.00.19
- - - Diğer permanganatlar
2841.70
- Molibdatlar :
2841.70.00.10.00
- - Amonyum molibdat
- - Diğerleri
2841.70.00.90.11
- - - Sodyum molibdat
2841.70.00.90.19
- - - Diğer molibdatlar
2841.80.00.00.00
- Tungstatlar (volframatlar)
2841.90
- Diğerleri:
- - Zinkatlar ve vanadatlar :
2841.90.30.10.00
- - - Zinkatlar
2841.90.30.20.00
- - - Vanadatlar
- - Diğerleri:
2841.90.85.10.00
- - - Antimonatlar
2841.90.85.20.00
- - - Baryum aluminat ve kobalt aluminat
- - - Diğer aluminatlar:
2841.90.85.30.13
- - - - Sodyum aluminat
2841.90.85.30.19
- - - - Diğer aluminatlar
- - - Diğerleri
2841.90.85.90.11
- - - - Sodyum stanat
2841.90.85.90.19
- - - - Diğerleri
28.42
İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç ):
2842.10.00.00.00
- Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)
2842.90
- Diğerleri:
- - Selen veya tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2842.90.10.00.11
- - - Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2842.90.10.00.12
- - - Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
- - Diğerleri:
- - - Arsenit ve arsenatlar:
2842.90.80.11.00
- - - - Sodyum arsenit
2842.90.80.12.00
- - - - Sodyum arsenat
- - - - Kalsiyum, çinko, potasyum ve aluminyum arsenit ve arsenatlar
2842.90.80.14.11
- - - - - Kalsiyum arsenit
2842.90.80.14.19
- - - - - Diğerleri
2842.90.80.15.00
- - - - Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar
2842.90.80.16.00
- - - - Diğer arsenit ve arsenatlar
- - - Diğerleri:
2842.90.80.91.00
- - - - Demir amonyum klorür
2842.90.80.92.00
- - - - Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar
- - - - Diğerleri
2842.90.80.99.11
- - - - - Kompleks veya çift fosfatlar
2842.90.80.99.12
- - - - - Kompleks veya çift karbonatlar
2842.90.80.99.19
- - - - - Diğerleri
VI. MUHTELİF
28.43
Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları :
2843.10
- Kolloidal haldeki kıymetli metaller:
2843.10.10.00.00
- - Gümüş (Purotargol)
- - Diğerleri:
2843.10.90.00.11
- - - Kolloidal altın
2843.10.90.00.12
- - - Kolloidal platin
- Gümüş bileşikleri:
2843.21.00.00.00
- - Gümüş nitrat
2843.29
- - Diğerleri :
- - - Diğer gümüş tuzları :
2843.29.00.10.11
- - - - Gümüş siyanürler
2843.29.00.10.19
- - - - Diğerleri
2843.29.00.20.00
- - - Diğer gümüş bileşikleri
2843.30.00.00.00
- Altın bileşikleri
2843.90
- Diğer bileşikler; amalgamlar:
2843.90.10.00.00
- - Amalgamlar
2843.90.90.00.00
- - Diğerleri
28.44
Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar:
2844.10
- Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları:
- - Tabii uranyum:
2844.10.10.00.00
- - - Ham; döküntü ve hurdalar (EURATOM)
2844.10.30.00.00
- - - İşlenmiş (EURATOM)
2844.10.50.00.00
- - Ferro uranyum
2844.10.90.00.00
- - Diğerleri (EURATOM)
2844.20
- U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar :
- - U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
2844.20.25.00.00
- - - Ferro uranyum
2844.20.35.00.00
- - - Diğerleri (EURATOM)
- - Plutonyum ve bunun bileşikleri; plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
- - - Uranyum ve plutonyum karışımları :
2844.20.51.00.00
- - - - Ferro uranyum
2844.20.59.00.00
- - - - Diğerleri (EURATOM)
2844.20.99.00.00
- - - Diğerleri
2844.30
- U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uran yum ,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları:
- - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum; U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyon lar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:
2844.30.11.00.00
- - - Sermetler
- - - Diğerleri
2844.30.19.10.00
- - - - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum
2844.30.19.20.00
- - - - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumun bileşikleri
2844.30.19.90.00
- - - - Diğerleri
- - Toryum; toryum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dis persiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:
2844.30.51.00.00
- - - Sermetler
- - - Diğerleri (EURATOM) :
- - - - Ham; döküntü ve hurdalar :
2844.30.55.10.00
- - - - - Toryum
2844.30.55.20.00
- - - - - Toryum bileşikleri
2844.30.55.30.00
- - - - - Toryum izotopları
- - - - İşlenmiş :
- - - - - Çubuklar, profiller, teller,levha,tabaka,yaprak ve şeritler :
2844.30.61.10.00
- - - - - - Toryum
2844.30.61.20.00
- - - - - - Toryum bileşikleri
2844.30.61.30.00
- - - - - - Toryum izotopları
- - - - - Diğerleri :
2844.30.69.10.00
- - - - - - Toryum
2844.30.69.20.00
- - - - - - Toryum bileşikleri
2844.30.69.30.00
- - - - - - Toryum izotopları
- - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya toryumun bileşikleri (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın):
2844.30.91.00.00
- - - Toryum veya U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumdan olanlar (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) (toryum tuzları hariç) (EURATOM)
2844.30.99.00.00
- - - Diğerleri
- Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20, 2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar:
2844.41
- - Trityum ve bileşikleri; trityum ve bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
2844.41.10.00.00
- - - Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom)
2844.41.90.00.00
- - - Diğerleri
2844.42
- - Aktinyum-225, aktinyum-227, kaliforniyum-253, küriyum-240, küriyum-241, küriyum-242, küriyum-243, küriyum-244, einsteinyum-253, einsteinyum-254, gadolinyum-148, polonyum-208, polonyum- 209, polonyum-210, radyum-223, uranyum-230 veya uranyum-232 ve bunların bileşikleri; bu element veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
2844.42.10.00.00
- - - Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom)
2844.42.90.00.00
- - - Diğerleri
2844.43
- - Diğer radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler; bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar:
- - - U 233 'den elde edilen uranyum ve bunun bileşikleri; U 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar :
2844.43.10.10.00
- - - - Ferro-uranyum
2844.43.10.90.00
- - - - Diğerleri
- - - Yapay radyoaktif izotop (Euratom); yapay radyoaktif izotop bileşikleri (Euratom)
- - - - Yapay radyoaktif izotoplar (EURATOM)
2844.43.20.00.11
- - - - - Radyoaktif iyot
2844.43.20.00.12
- - - - - Radyoaktif fosfor
2844.43.20.00.13
- - - - - Radyoaktif karbon
2844.43.20.00.14
- - - - - Radyoaktif kobalt
2844.43.20.00.19
- - - - - Diğerleri
2844.43.20.00.21
- - - - Yapay radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)
- - - Diğerleri:
2844.43.80.10.00
- - - - Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş 'luminofor ' olarak kullanılacak cinsten inorganik bileşikler
- - - - Diğerleri
2844.43.80.90.11
- - - - - Uranyum izotopu
2844.43.80.90.19
- - - - - Diğerleri
2844.44.00.00.00
- - Radyoaktif atıklar
2844.50.00.00.00
- Nükleer reaktörlerin kullanılmış (radyasyon yayan) yakıt elementleri (kartuşlar)
28.45
28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kim yasal yapıda olsun olmasın organik ve inorganik bileşikleri:
2845.10.00.00.00
- Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
2845.20.00.00.00
- Boron-10 içinde zenginleştirilmiş Boron ve bileşikleri
2845.30.00.00.00
- Lityum-6 içinde zenginleştirilmiş Lityum ve bileşikleri
2845.40.00.00.00
- Helyum-3
2845.90
- Diğerleri:
- - Döteryum ve bunun bileşikleri; döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen ve bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM)
2845.90.10.00.11
- - - Dötere organik bileşikler
2845.90.10.00.19
- - - Diğerleri
- - Diğerleri
2845.90.90.00.11
- - - Tirityumlu bileşikler
2845.90.90.00.19
- - - Diğerleri
28.46
Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri:
2846.10.00.00.00
- Seryum bileşikleri
2846.90
- Diğerleri
2846.90.10.00.00
- - Lantan, Praseodim, Neodimyum veya Samaryum bileşikleri
2846.90.20.00.00
- - Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum veya itriyum bileşikleri
2846.90.30.00.00
- - Skandiyum bileşikleri
2846.90.90.00.00
- - Metal karışımlarının bileşikleri
2847.00
Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) :
2847.00.00.10.00
- Perhidrol (en az % 30 H2O2 içeren)
- Diğerleri
2847.00.00.90.11
- - Katı hidrojen peroksit
2847.00.00.90.19
- - Diğerleri
28.49
Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2849.10.00.00.00
- Kalsiyum karbür
2849.20.00.00.00
- Silisyum karbür
2849.90
- Diğerleri:
2849.90.10.00.00
- - Bor karbür
2849.90.30.00.00
- - Tungsten karbür
- - Aluminyum; krom; molibden; vanadyum; tantal ve titan karbürleri
2849.90.50.00.11
- - - Aluminyum karbür
2849.90.50.00.12
- - - Krom karbür
2849.90.50.00.13
- - - Molibden karbür
2849.90.50.00.14
- - - Vanadyum karbür
2849.90.50.00.15
- - - Tantal karbür
2849.90.50.00.16
- - - Titan karbür
2849.90.90.00.00
- - Diğerleri
2850.00
Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyonunun karbürleri de olan bileşikler hariç ) :
2850.00.20.00.00
- Hidrürler; nitrürler
- Azotürler, silüsürler:
- - Azotürler :
2850.00.60.10.11
- - - Sodyum azotür
2850.00.60.10.19
- - - Diğer azotürler
2850.00.60.20.00
- - Silüsürler
2850.00.90.00.00
- Borürler
28.52
Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın) (amalgamlar hariç):
- Kimyasal olarak tanımlanmış olanlar:
2852.10.00.11.00
- - Civa oksitleri
- - Civa klorür ve oksiklorür:
2852.10.00.12.11
- - - Civa (I) klorür (kalomel)
2852.10.00.12.12
- - - Civa (II) klorür (süblime)
2852.10.00.12.13
- - - Civa oksiklorür
2852.10.00.13.00
- - Civa hidroksiklorür
2852.10.00.14.00
- - Civa iyodürler ve oksiiyodürler
2852.10.00.15.00
- - Civa sülfir ve polisülfür
2852.10.00.16.00
- - Bazik cıva sülfat
2852.10.00.17.00
- - Bazik olmayan cıva sülfat
2852.10.00.18.00
- - Civa nitratlar
2852.10.00.21.00
- - Civa polifosfatlar
- - Saf civa siyanür ve saf kompleks civa siyanür :
2852.10.00.22.11
- - - Saf kompleks civa siyanür
2852.10.00.22.12
- - - Civa tetra siyanür
2852.10.00.22.19
- - - Diğerleri
- - Saf olmayan civa siyanür ve saf olmayan kompleks civa siyanür:
2852.10.00.23.11
- - - Saf olmayan kompleks civa siyanür
2852.10.00.23.12
- - - Civa tetra siyanür
2852.10.00.23.19
- - - Diğerleri
2852.10.00.24.00
- - Civa fülminat, siyanat ve tiyosiyanat
2852.10.00.25.00
- - Civa kromat, dikromat ve peroksikromat
2852.10.00.26.00
- - Civanın kompleks veya çift silikatları
2852.10.00.27.00
- - Civa arsenitler ve arsenatlar
2852.10.00.28.00
- - Kıymetli metallerin civalı bileşikleri
2852.10.00.31.00
- - Civa fosfürler
2852.10.00.32.00
- - Civa karbürler
2852.10.00.33.00
- - Civa hidrürleri ve civa nitrürleri
2852.10.00.34.00
- - Civa azotürleri
2852.10.00.35.00
- - Civa silüsürler
2852.10.00.36.00
- - Civa borürler
2852.10.00.37.00
- - Civalı aminoklorür
2852.10.00.38.00
- - Civalı organik bileşikler
- - Diğerleri :
2852.10.00.99.11
- - - Civa II oksisiyanür
2852.10.00.99.12
- - - Diğerleri
2852.90.00.00.00
- Diğerleri
2853.00
Fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç); diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç) :
2853.10.00.00.00
- Siyanojen klorür (klorsiyan)
2853.90
- Diğerleri:
2853.90.10.00.00
- - Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su
2853.90.30.00.00
- - Sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava
- - Diğerleri :
2853.90.90.10.00
- - - Kalaylı bakır amalgamları
2853.90.90.30.00
- - - Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15' den fazla fosfor içerenler)
2853.90.90.40.00
- - - Saf çinko fosfür
2853.90.90.50.00
- - - Saf olmayan çinko fosfür
2853.90.90.60.00
- - - Diğer fosfürler
2853.90.90.90.00

- - - Diğerleri

 

Kaynaklar

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, https://www.ticaret.gov.tr
  • Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr